12

จังหวัดสงขลา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตรัง

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติให้ นายเหี้ยน เลี้ยงพงษ์ ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดตรัง

จังหวัดสงขลา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลท่าข้าม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณลานเอนกประสงค์
หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนตำบลท่าข้าม (วัดท่าข้าม) ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง  นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน
เปิดโครงการ "หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่" ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
ประเทศไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ โดย ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ กล่าวรายงาน  สำหรับจังหวัดตรัง
มีเด็กนักเรียนเข้ารับบริการตรวจสายตาประกอบแว่นจำนวน 1,300 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มิสเตอร์ กีเดี้ยน เทสฝาย มิสเตอร์อิเวน ตัวแทนกาชาดนอร์เวย์ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่บ้านเลขที่ ๑๓๕ ม.๑๐ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้ความช่วยเหลือนายวิรัตน์ เชื้อสูงเนิน ราษฏรที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังเมื่อคืนวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๕
เนื่องจากยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงจุดเทียนส่องสว่าง ขณะหลับได้ปัดเทียนล้มทำให้เกิดไฟลุกไหม้ นายวิรัตน์ได้รับบาดเจ็บไฟลวกที่แขนซ้าย และทรัพย์สิน

จังหวัดสงขลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล

นางนิยาดา  ทองเลิศ  นายกเหล่ากาชดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล 
จัดโครงการ “ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการบริจาคโลหิต” เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2555

จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยม
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๒ คนคือ
นางสาวอริสรา มุเส็มสะเดา นักศึกษาปี ๓ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวมณีรัตน์ สุทธิวงศ์ นักศึกษาปีที่ ๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมมอบผ้าห่มนวมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ
เยี่ยมผู้สูงอายุจากใจกาชาด ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย คือ

1. นางเลาะ กะละหมัด อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.1 ต.หนองธง

2. นายเรียง อินสุวรรณ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 ม. 5 ต.หนองธง

3. นางว่อน ขวัญมุนี อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 ม. 1 ต.วังใหม่

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content