12

จังหวัดสงขลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
และเครือข่ายยุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม ร่วมจัดกิจกรรมเติมเต็ม ความสุขกาย สุขใจผู้สูงวัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องในวันสถาปนา
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ที่บ้านเลขที่ 134/1 ม.6 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อม
คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายเผี้ยน แซ่ฮุ้ย อายุ 80 ปี ผู้พิการเป็นอัมพาต อาศัยอยู่กับนางเกลือม แซ่ฮุ้ย
ภรรยา อายุ 80 ปี เจ็บเอว การเคลื่อนไหวไม่สะดวก และนางสาววรรณา แซ่ฮุ้ย อายุ 43 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ครอบครัวนี้มีฐานะยากจน ไม่รายได้จากเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการรวมเดือนละ 2,100 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในแต่ละเดือน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคาม 2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะ ออกเยี่ยมครอบครัวเด็กชายณัฐวัฒน์ ชูช่วย
อายุ 13 ปีและเด็กชายณัฐวุฒิ ชูช่วย อายุ 11 ปี ซึ่งเด็กชายทั้งสองเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ณ บ้านเลขที่ 263 หมู่ 4 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน คือ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะ ออกเยี่ยมนางจามจุรี สุชาติพงศ์ อายุ 39 ปี
ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งมีฐานะยากจน อาชีพรับจ้างกรีดยางและต้องการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
เนื่องจากอาศัยอยู่ในบ้านพักของนายจ้าง และต้องการให้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตร จำนวน 2 คน ความช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ในวันที่ออกเยี่ยม 1.

1. มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ถุง 2.

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ โรงเรียน ตชด.สันติราษฏร์บำรุง บ้านเจ้าพะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๔ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนในศุนย์การศึกษาและชุมชนใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มี
ความบกพร่อง เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กทั่วไปได้แสดงออกซึ่งความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับความสุขสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ให้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน ๘๔ ถุง

จังหวัดตรัง

จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำความดีบริจาคโลหิตถวาย
เป็นพระราชกุศล ในโครงการ "ชาวสงขลา ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ตำหนักเขาน้อย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง นางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมรับเกียรติบัตรและ
มอบของรางวัลให้ผู้พิการที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ชมการแสดงและเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมเพื่อผู้พิการที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จำหน่ายของที่
ระลึกภายในงาน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามวาระเหล่ากาชาดจังหวัด ได้โลหิตจำนวน ๑๒๘ ยูนิต

จังหวัดตรัง
Syndicate content