12

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมมอบบริจาคสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ ห้องประชุม อำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554

 

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 และหอประชุมอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดปัตตานี มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2554 ราษฎรตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2554 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 168 ราย
ปริมาณโลหิต จำนวน 75,000 ซี.ซี. เมื่อเดือนเมษายน 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 360 ราย คิดเป็นเงิน 162,000 ซี.ซี. มีผู้บริจาคดวงตา 73 ราย
และผู้บริจาคอวัยวะ 69 ราย เมื่อเดือนเมษายน 2554

จังหวัดยะลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ  ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสงขลา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ  ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสงขลา
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2554 และวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 118 ปี ณ ตำหนักเขาน้อย

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ  ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมสตรีอินโดนีเชีย และกงสุลอินโดนีเชีย เปิดรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งหยดเลือดฉัน
เพื่อเราร่วมกัน" ในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 66 ปี การประกาศเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเชีย ณ สถานกงสุล
อินโดนีเชีย

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา ร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ และ" โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อเดือนเมษายน 2554

จังหวัดสงขลา
Syndicate content