12

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 4 กันยายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง มีผู้บริจาคโลหิต ๗๑ ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันนี้ ๓ ก.ย ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมกังสดาร ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด“โครงการพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างสันติสุข” ซึ่ง เหล่ากาชาด จ.ยะลา จัดขึ้น โดยมีผู้แทนสตรีจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ในพื้นที่
จ.ยะลา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังของสตรี

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันนี้ ๒ ก.ย ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา
เป็นประธานเปิดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงานและสังคมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่ง เหล่ากาชาด จ.ยะลา และกลุ่มสตรี
ยะลา จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการยุติความรุนแรงในเด็ก และสตรี ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สังคม เห็นความสำคัญของปัญหา
และร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนตนเอง โดยมี นักศึกษาสถาบันราชภัฎยะลา เข้าร่วมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน โดยกิจกรรมมี

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เวลา ๑๔.๐๐ น.
วันนี้ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จไปยังโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา   ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   หรือหน่วยแพทย์  พอ.สว. และ
พระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดสงขลา,ยะลา และนราธิวาส โอกาสนี้ พระราชทาน

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็ก สาขายะลา นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด
ยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็ก สาขายะลา โดยครั้งนี้ได้บริจาคโลหิตจาก และเจ้าหน้าที่ทหาร
พราน ตำรวจ และพนักงาน ซึ่งมียอดบริจาคโลหิต จำนวน ๓๑ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๓,๙๕๐ ซีซี

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันนี้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่บึงโครงการพระราชดำริ บ้านจะกือเละ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการไม้ประชาอาสา
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๐๐ คน พร้อม
มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาทให้ยุวกาชาดดีเด่นด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนวิเศษกาญจน์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาสึนามิ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ให้
นักเรียนจำนวน ๒ คน คือ

๑. ด.ช.สมพงษ์ รุ่งรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นางศรินดา ลมุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมมอบสิ่งของตามโครงการ “สร้างสัมพันธ์ชวนกันทำบุญ ถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน” พร้อมมอบอินทผาลัม น้ำตาลทราย ข้าวสาร น้ำหวาน
ชุดผ้าละหมาดชาย/หญิง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มัสยิดทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ในห้วงเดือนรอมฏอน อ.ศ. 1434 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content