12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรอบรู้เรื่องการ
รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีจิตอาสา
เข้าอบรมจากทุกอำเภอและอาสาสมัครจากเหล่ากาชาดเข้าอบรมจำนวน 90 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล
วัฒนแพทย์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 50 ราย ได้โลหิต 45 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 18,000 ซีซี.

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ ห้างสิริบรรณ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 46 ราย ได้โลหิต 33 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 13,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย
และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย ในการนี้ นางจีรนาถ สินอนันต์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บริจาคไข่ต้ม 2 แผง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางจรวย หนูปาน บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA) ร่วมเป็นเกียรติมอบชุดถุงธารน้ำใจ
เดือนรอมฎอน แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด และถุงยังชีพ กว่า 200 ชุด ณ ที่ทำการชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA)
มัสยิดชายทะเล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เยี่ยม ครอบครัวนายอาเเซ นิเซ็ง บ้านเลขที่ 71 ม.4  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื่นที่อำเภอบันนังสตา เหตุเกิด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. บริเวณที่เกิดเหตุหน้าโรงเรียน

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ ม.1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เบื่องต้น
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ
นายอำเภอบาเจาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเคสขอความช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสาลินี แวหะยี อายุ 30 ปี ณ.บ้านเลขที่132/4 บ้านบาดง ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจดังกล่าว

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวนายมะนุ แวกาเดร์ อายุ 40 ปี กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
บ้านเลขที่ 6/1 ม.6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนายอำเภอรัษฎา ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 87 ม. 8 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางอารีย์ ไชยศิลป์
ซึ่งเป็นราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการติดตามเป็นครั้งที่ 2 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

Syndicate content