12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมงานดังกล่าว ตามที่สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 44 ราย ปริมาณ
โลหิตที่ได้รับ จำนวน 19,800 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ร่วมกับสมาชิก พอ.สว. ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่
จำนวน 34 ชิ้น และช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  ฟื้นฟูสุขภาพ  อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ณ โรงเรียน
บ้านเกาะยาว ม.1 บ้านเกาะยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธี ตามที่จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ได้เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เป็นเกียรติ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด ปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องจาบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, จิตอาสาสภากาชาดไทยที่อยู่ในพื้นที่ ๑๒ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมฝึกอบรม
ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดสิรินธร

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางมารีแย แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘ และนางอัซวานี แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 115 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content