12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๒ ค่ายสมเด็จ
พระสุริโยทัย กรมทหารราบที่ ๑๕๓, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ,
ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโคกโพธิ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี โดยมี อส.ทหาร และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 54 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 54 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 10 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 18 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 7 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางเรณู ชูพิทักษ์ษณาเวช
2.นางบุญเอื้อ สภาพระเหมินทร์
3.นางฉลวย ปรีชา
4.นางสยมพร สุภาไชยกิจ
5.นางสมใจ ดำประสิทธิ์
6.นางกรุณา มากช่วย
7.นางพรทิพย์ อัมพันธ์ศิริรัตน์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายปราโมทย์ พรหมโหร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอสิเกาและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสิเกา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.สิเกา จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางฟูจิตร์ เศียรยง อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นายเสา พรหมจันทร์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212/6 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอวังวิเศษ และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.วังวิเศษ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางพิพิช จำปา อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2. นางหม้วน หนูประสิทธิ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 ม.8 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.รัษฎา จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายฟื้น สุขดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นางพร้อม ช่วยทุกข์ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ ณ สำนักสงฆ์กะพ้อ (ทุ่งสัก) หมู่ที่ ๒ บ้านเจาะกะพ้อ
ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ
" จังหวัดเคลื่อนที่ " จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตะโละดารามัน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content