12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, หน่วยกำลัง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๗๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๗๔ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๗ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๐ จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 105 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 47,250 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสา
สภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สุขเขียว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
รวมระยะเวลา 2 วัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกาะหุงแกงฟาร์ม  ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอังคณา เหมือนมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมนางเลื่อน บุญช่วย  ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สมาชิกศิลปชีพย่านลิเภา กระจูด ปาหนัน ใบลาน เรือกอและ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางสัมพันธ์ ทองหนู
2.นางจรินทร์ วิโสจสงคราม
3.นางแจ่มจรัส บัวแก้ว
4.นางดุษฎี บุญญานุวัตร
5.นางสุดา ณ นคร
6.นางเหมรา เสนะวงศ์
7.นางอุทิน อาภาผ่อง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัว พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด สสอ.ห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด
จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายคลิ้ง สมหมาย อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ถ.เทศบาล 6 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา
ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนายประชา ชั้นรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนำผู้บริจาค จากสถานประกอบการในจังหวัดตรัง
ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 116 ราย ได้โลหิต 88 ถุง (คิดเป็น 39,600 ซีซี) มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 23 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 16 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการด้านปากแหว่งเพดานโหว่
ของเด็กชายมุสตอปา ดือราแม อายุ 1 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/6 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้มอบเงินพร้อมชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในการช่วยเหลือเบื้องต้น และจะดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content