12

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอ้อมกร เรืองรอด
หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
ประจำเดือน กันยายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตต่อไป

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมคณะจิตอาสาสภากาชาดไทย ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน จำนวน 3 ราย คือ
1.นางกิ้ม พลเดช 79 ปี เป็นความดัน เส้นเลือดตีบตันด้านช้ายติดเตียง 115 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
2.นางพร้อย รอดกูล 88ปี เป็นโรคหอบ ล้มลงสะโพกไม่ดีเดิน4 ขา มาอยู่กับลูกที่92.ม.8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
3.นางพัน ปานแดง 70ปีเป็นความดัน อยู่กับหลานฐานะลำบาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมโครงการ
สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวัดควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสายัน หมื่นละม้าย ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทยนำจิตอาสาสภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการ " ผู้ว่าฯพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ " จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธาน ณ วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบผ้าถุงซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ต.หนองปรือ จำนวน 12 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 74 ราย ได้โลหิต 44 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 17,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ จำนวน 21 ราย ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ยงยุทธ ปูขาว คณะครูอาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ทุกท่านค่ะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวังวิเศษ
ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสา
สภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า
ประชาชน ร่วมกิจกรรม "ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน" ครั้งที่ 8 เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายนางอ้วน แก้วทอง และนางอมรรัตน์ นิลรัตน์
รองนายกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา และสมาชิกจิตอาสา
สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ผ่านการ
คัดกรอง จำนวน 44 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 19,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content