12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ ณ สำนักสงฆ์กะพ้อ (ทุ่งสัก) หมู่ที่ ๒ บ้านเจาะกะพ้อ
ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ
" จังหวัดเคลื่อนที่ " จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตะโละดารามัน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, จิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เดินทางไปเยี่ยม นางวาแต นะซิ คนไข้ติดเตียง อายุ ๘๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
ติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีอาการนิ้วมือจิกเกร็งทั้งสองข้าง แขนข้างซ้ายยกได้เล็กน้อย ขาซ้ายยืดตรงไม่ได้ แขนข้างขวาเหยียดตรงไม่ได้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, จิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เดินทางไปเยี่ยม นายอับดุลเลาะ ซีบะ คนไข้ติดเตียง อายุ ๖๑ ปี ณ บ้านเลขที่ ๓๖/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน และโรคอัมพฤกษ์ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมอาหารที่จะก่อให้เกิด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมกลุ่มปักผ้าบ้านอาพัด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กลุ่มปักผ้าบ้านอาพัดต่อไป ณ วัดเขียนบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, จิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เดินทางไปเยี่ยม นายดาโอะ วาโละ คนไข้ติดเตียง อายุ ๘๘ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรค

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี, นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ หมู่ที่ ๒

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, หน่วยกำลัง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๑๑๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๑๘ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๓๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 29 สิงหาคม​ 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในโครงการ
วัดสายตาประกอบแว่นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มย่านลิเภาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรรมการ และสมาชิก ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ ซึ่งมีสมาชิกย่านลิเภา จำนวน 85 ราย เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
(หมู่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับ.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content