12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประขาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU 3 ด้านงานจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและ ครู ข จัดโครงการติดตามนิเทศจิตอาสาสภากาชาดไทย
ของอำเภอรัษฎา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการเพื่อติดตามการปฎิบัติงาน สร้างเครือข่ายจิตอาสาและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา
ระดับอำเภอ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้สโลแกน จังหวัดตรัง “มุ่งมั่น
แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมในสวมเสื้อเหลือง กว่า 1,500 คน ร่วมกล่าวคำปฎิญาณและ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 37 ราย ได้โลหิต 25 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 180 ราย ได้โลหิต 126 ราย คิดเป็นปริมาณ 49,200 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (IDMEX)
กรณีภัยจากคลื่นสึนามึ ณ บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเบื้องต้นของที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการทำความสะอาดร่างกาย และที่อยู่อาศัยให้แก่นายฟื้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ส่งมอบห้องน้ำซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกันบริจาคเงินสร้าง ให้แก่ครอบครัวของ
นางสาวพรทิพย์ ลูกอ้น อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม " ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ของตำบลประกอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ จำนวน 5 ราย ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเขต

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ได้โลหิต จำนวน 47,850 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายนเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ปริมาณโลหิต 51,750 ซีซี ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
Syndicate content