12

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, หน่วยกำลัง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๗๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๗๔ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๗ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๐ จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 105 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 47,250 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสา
สภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สุขเขียว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
รวมระยะเวลา 2 วัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกาะหุงแกงฟาร์ม  ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอังคณา เหมือนมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมนางเลื่อน บุญช่วย  ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สมาชิกศิลปชีพย่านลิเภา กระจูด ปาหนัน ใบลาน เรือกอและ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางสัมพันธ์ ทองหนู
2.นางจรินทร์ วิโสจสงคราม
3.นางแจ่มจรัส บัวแก้ว
4.นางดุษฎี บุญญานุวัตร
5.นางสุดา ณ นคร
6.นางเหมรา เสนะวงศ์
7.นางอุทิน อาภาผ่อง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัว พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด สสอ.ห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด
จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายคลิ้ง สมหมาย อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ถ.เทศบาล 6 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content