12

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 69 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 280 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบล
แหลมโตนด อำเภอควนขนุน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางนุ้ย คงดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายร่อง ฉิมรักษ์ อายุ 99 ปีบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 37 ราย ดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มียอดผู้มา
บริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางจีราพร ปูรียา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง นำโดย
นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายดังนี้ 1.ด.ช.ศิลา จันแส้ง อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่4 ต.บาละ อ.กาบัง

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่บริษัทยืนยงมอเตอร์ (2527) จำกัด
ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 53 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ผู้ได้รับรางวัล,ประชาชนที่ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้ามุข
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยออกรางวัลในคืนวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ในงานสมโภช

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 91 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 6 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิเหล่ากาชาด
สมาชิกสมทบพอ.สว. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การนี้นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านมดตะนอย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง สำหรับวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยในโครงการ " ดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตา " จำนวน 88 อัน มอบขนม

จังหวัดตรัง
Syndicate content