12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร " การดูแลผู้สูงอายุ " เลขที่รุ่น 225/ต.4 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง ณ ภูผายอดรีสอร์ท ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสา
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.รัษฎา จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 128 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ด้วยการเก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ห้องส้วม กวาดเศษใบไม้และอื่น ๆ เพื่อให้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย ณ วัดนิโครธาราม อ.เมืองตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพ ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.45 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้านนางสาวแน่งน้อย สาหัส ผู้สูงอายุซึ่งดูแลผู้พิการ จำนวน 2 ราย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38 ม.1 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1000 บาท และมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ดังนี้
1. โถส้วม จำนวน 1 โถ
2. เสื่อ จำนวน 1 ผืน
3. หมอนขิด จำนวน 2 ใบ
4. ผ้าเช็ดตัว จำนวน 1 ผืน
5. ถังน้ำ จำนวน 1 ถัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.รัษฎา จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 128 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 17 ราย และผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ และจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์รถแห่รอบบริเวณเทศบาลนครตรังในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน นายยอด ชุมแก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.9 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุด
ธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content