12

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมโครงฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (ภัยสึนามิ) ประจำปีงบประมาณ 2562 การฝึกซ้อม
ปฏิบัติ (drill) โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ซึ่ง เหล่ากาชาด จ.สตูล รับผิดชอบในการรับบริจาคสิ่งของ
และแจกของ ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 32
ประจำปี 2562 "รวมพลังสตรีเมืองลุง ร้อยใจเพื่อในหลวง" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 80 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 26 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
“ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยมีนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ณ หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางสตูล จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล  มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 27 ชุด และมอบ
แว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 63 ราย ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย หมู่ที่ 2  ตำบลปูยู  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล และเยี่ยม

จังหวัดสตูล

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาววิชชุตา แก้วศิริ
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน
66 คน โดยมี นายอำเภอบันนังสตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะครู ให้การต้อนรับ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาววิชชุตา แก้วศิริ
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน
107 คน โดยมี ผู้แทนอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน

จังหวัดยะลา

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 81 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย
1.นายเกี้ยว มีเอียด อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางกลีบ เล็กพุ่ม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่โรงพยาบาลละงู จ.สตูล นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้
นางคงชวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัยเรือล่มกลางทะเลจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 โดยในขณะนี้ผู้ประสบภัยทั้ง 6 ราย ที่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลละงู
อาการปลอดภัยแล้ว และทางโรงพยาบาลละงูให้ผู้ประสบภัยกลับบ้านในเย็นวันนี้

จังหวัดยะลา

เมืื่อวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางเจะนอฮาซีม๊ะ มะกาเจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดชมพูสถิต
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 58 คน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิต ผู้แทนอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนวัดชมพูสถิต อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
Syndicate content