12

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสงขลา มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการยิ้มสวยเสียงใส จำนวน 18 รายๆ ละ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ณ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายงานให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 74 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 2 ราย อวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส และกรรมการเหล่าจังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะทำงานโครงการศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในการประชุมในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ~ 16.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย " หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " ณ ห้องประชุม
ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี โดยนายสมศักดิ์ จันทรชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมพิธีปิดวันที่3ของการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตร
" การดูแลผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 16~18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ณ โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จ.สงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ~ 16.00 น. วันที่ 2 ของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี " หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่บริษัท ไทยกอง จำกัด เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่บริษัท ไทยกอง จำกัด
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 34 ราย ได้โลหิตจำนวน 27 ยูนิต

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายยกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมรองนายกิ่งกาชาดอำเภอเบตง/เลขานุการ
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ออกเยี่ยมผู้ป่วยด้อยโอกาส
20 ราย คือ นางสายชน วาดวงภัก อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 ซอย 4 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ
นางสาวดาว โภคาพานิช อายุ 40 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และโรคไตแทรกซ้อน และได้มอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำโดยนายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง รองนายกกิ่งกาชาด/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง แพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา และแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง รับบริจาคโลหิต โครงการ"ทำความดี บริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค)ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ดังนี้ คือ

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content