12

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 69 ราย ปริมาณโลหิต 31,050 ซีซี ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต โรงพยาบาลธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ตำรวจพลร่ม และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ช.ธีรพัฒน์ ไกรนรา บ้านเลขที่ 16/1 ม.6 บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ญ.สุนิตา วงษ์บาง บ้านเลขที่ 28 ม.7 ถ.คอกช้างบัวทอง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ญ.สุนิตา วงษ์บาง บ้านเลขที่ 28 ม.7 ถ.คอกช้างบัวทอง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต โรงพยาบาลธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ตำรวจพลร่ม และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ช.ธีรพัฒน์ ไกรนรา บ้านเลขที่ 16/1 ม.6 บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางเฟี่ยง รักชุม อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
2.นางชุม เกตุเอียด อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 71 ยูนิต
ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 รายและได้รับ บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 15.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยม เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ สมุหเสนีโต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 185
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงิน จำนวน
10,000 บาท ชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอยี่งอ
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และอุทกภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน
๒๐๐ ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ด.ญ.โนรฮาลีฟะห์ ยะโกะ ที่อยู่ ๑๙๕/๑ ม.๒ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นผู้ป่วยทรงฝากให้ดูแลเป็นพิเศษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

Syndicate content