12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำโดยนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 84 ราย ได้โลหิต
51 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 20,400 ซีซี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ขอขอบคุณร้านขนมเปี๊ยะซอย 9 ที่สนับสนุนขนมเปี๊ยะซอย 9 ขนมถ้วยฟู และส้ม
เป็นอาหารว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิตในวันนี้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง ม.4 ต.นาเกลือ
อ.กันตัวง จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนมและนมให้กับเด็ก และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตา
ผู้สูงอายุจำนวน 150 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 77 ราย ได้โลหิต 58 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 23,200 ซีซี

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงษ์ ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหงัดยะลา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหงัดยะลา เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ (เหตุลอบวางระเบิด)
บริเวณปากทางเข้า โรงเรียนประชาอุทิศ ม.๕ บ้านกุแปปุโรง ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เหตุเกิดเมื่อเวลา ๐๗.๔๕ น.วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางฟารีดา จันทราช ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบเตียงฝึกยืน
(Tilt Table) ตามกิจกรรม เติมรัก เติมสุข(ภาพ) ให้น้องด้วยเตียงฝึกยืน โดยนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒
จังหวัดยะลา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา " เนื่องในวันราชภัฏ " มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน ๑๐๗ ราย ปริมาณโลหิต

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นำโดยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับ  ICRC  จัดกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูงจาก ICRC ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ได้แก่บ้านของ นายสมพร เกษรินทร์ เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 2
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เงินสดจำนวน 10,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค
จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบถุงอุปโภคบริโภคให้แก่ นางกันดารัตน์ สมหวัง เลขที่ 42 หมู่ที่ 2

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 58 ราย ได้โลหิต
42 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 16,800 ซีซี

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
นางอรวรรณ เกื้อเส้ง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content