12

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับอำเภอละงูแ  ละธนาคารเลือดโรงพยาบาลละงูออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 65 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการยิ้มสวยเสียงใส จำนวน 16 รายๆ ละ
500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000บาท ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการยิ้มสวยเสียงใส จำนวน 16 รายๆ ละ
500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000บาท ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางเรียง เทพชนะ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 277 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2.นางแจว ช่วยเจริญ อายุ 97 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน
92 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย
นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา
โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา11.00 - 15.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเอทีมอเตอร์เซลล์ จำกัด
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 109 ราย ได้โลหิตจำนวน 49,050 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 22 ราย มีผู้ได้รับเข็ม
และเกียรติบัตรครบ 7 ครั้ง 1 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 14 ราย อวัยวะ 13 ราย โดยผู้ที่มาบริจาคโลหิตในวันนี้จะได้รับเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา11.00 - 15.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ได้โลหิตจำนวน 22,500 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 19 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย อวัยวะ 4 ราย

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจ น.ส.เกวลิน หวังแอ อายุ 16 ปี
ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดินได้ และมีอาการท้องเสียมาเป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งจากเดิมมีน้ำหนัก 45 กก. ปัจจุบันน้ำหนักเหลือเพียง 25 กก.

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายจำรัส พุทธชาติ อายุ 65 ปี ผู้บริจาคโลหิตครบ 108 ครั้ง ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
และเป็นผู้ประสานงานหน่วยรับบริจาคโลหิตชุมชนบ้านคลองหวะ ทุก 3 เดือน ซึ่งนายจำรัสฯ ได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดใต้เยื่อบุสมองแตก ขณะนี้พักฟื้น
ที่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็น

จังหวัดสงขลา
Syndicate content