12

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 180 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 160 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 72,000 ซีซี
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 20 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมดและนางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านภายใต้แนวคิด “ BANNA MODEL” โครงการที่ 5 ก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย ได้แก่บ้าน นายนิพนธ์ ชูโชติ ณ หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางส่อง พรหมฤทธิ์ อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2.นางจบ ขวัญสุด อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้แก่บ้านของ นางพิน บัวช่วย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2
หมู่ที่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
และถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 12 ราย และได้รับบริจาค

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ " พัฒนาอาสามัคร
สภากาชาดไทย" หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งนางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content