11

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางเอมอร โชติชูช่วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 146 ราย ได้โลหิต
จำนวน 88 ราย งดรับโลหิต จำนวน 58 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 39,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ
จำนวน 8 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอพนม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ " จิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตร และเป็นการ
จัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม อำเภอพนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
" จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตร
และเป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ " จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต (คิดเป็น 21,700 ซีซี) ไม่ผ่านการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่าเหล่าชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยม เด็กชายพงศกร อินทวิเศษ อายุ 2 ปี ซึ่งเป็นโรคลมชัก เนื่องจากขาดออกซิเจน
ขณะคลอด ณ ห้อง PICU (ชั้น 1) ตึกกุมารเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำหรับเด็กให้ จำนวน
4 แพ็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่อำเภอเคียนซา เพื่อมอบป้ายการสร้างสุขา ตามโครงการ “ สุขาน่าใช้ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี "
ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1. เวลา 10:00 น. โรงเรียนบ้านไร่ยาว 2. เวลา 11:00 น. โรงเรียนบ้านบางดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางปิติมา รักพานิชมณี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต จำนวน ๖๐ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน วันรวมใจ เราอยู่ (รจ. รย.) 12 พฤศจิกายน 2561 และเป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องโถงชมไลน์ผลิต โรงงานพุนพิน บมจ.หาดทิพย์ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมลงพื้นที่ใน อำเภอกาญจนดิษฐ์
เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางรัตนา เพชรรัตน์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 95/9 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ได้รับบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหักและทิ่มปอด
จากอุบัติเหตุ โดยอำเภอกาญจนดิษฐ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ 1 ถุง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ห้างโวคกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 115 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 86 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 29 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 38,700 ซีซี

จังหวัดกระบี่่
Syndicate content