11

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ " สุขาน่าใช้
จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ดังนี้
1.) โรงเรียนบ้านบางดี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.) โรงเรียนบ้านไร่ยาว อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.) โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.) โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.) โรงเรียนบ้านพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ " เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ " สุขาน่าใช้
จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ดังนี้
1.) โรงเรียนบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.) โรงเรียนบ้านเขาปูน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.) โรงเรียนบ้านไสดง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.) โรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ " สุขาน่าใช้ จากใจ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ดังนี้
1.) โรงเรียนบ้านม่วงงาม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.) โรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.) โรงเรียนท่าใหม่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.) โรงเรียนวิชิตธาราราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.) โรงเรียนเคี่ยมเพาะ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 244 ราย ได้โลหิต จำนวน 179 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 65 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 80,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทชัวร์เท็กซ์สุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ " เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดโครงการ " พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย " ด้านงานบริการโลหิต ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางอุรสา จินโต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ " พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย " ด้านงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองบิน 7 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ "
บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ " เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมกิจกรรม ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 40 ยูนิต ไม่ผ่านการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ " สุขาน่าใช้ จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ดังนี้
1.) โรงเรียนบ้านบางสำโรง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.) โรงเรียนบ้านควนยูง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.) โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.) โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
" บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content