11

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ปลัดอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญ
กำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 11 ราย ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา ปลัดอำเภอเคียนซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่
อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562" จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเนื่อม รักสองหมื่น อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตอก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 19 ราย ณ โรงเรียนบ้านนาพิทยาคม ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงตาก จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้คณะกรรมการ
มอบชุดเครื่องนอนชุดเครื่องครัวให้แก่นายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ ๙๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางเอมอร โชติชูช่วง, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 166 ราย
ได้โลหิต จำนวน 93 ราย งดรับโลหิต จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 41,850 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับมณฑล
ทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชน
จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใย
ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นางประจวบ มนัสชล อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 198/11 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาหน่วย
มณฑลทหารบกที่ 45 ครบรอบ 29 ปี โดยจัดกิจกรรมพิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลกับกำลังพลดีเด่น ณ กองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content