1

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอโพธิ์ทอง ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในเขตตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยได้มอบ
ถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่มให้ราย ละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนาเฃยกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย
เทศบาลตำบลเกษไชโย เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับนางสาวจำรัส แสงพลาย ณ บ้านเลขที่ 90/5 หมู่ที่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ
ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 12 คน โดยได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พมจ.อ่างทอง ลงพื้นทีเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อและตำบลศาลาแดง จำนวน 12 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม
ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
47 ราย คิดเป็น 21,150 ซีซี อวัยวะ 7 ราย ดวงตา 8 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมาย
ให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนางสาว รัชนก โตสอย
ณ บ้านเลขที่ 200/18 หมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน โดยมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป
ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วมสนับสนุนอาหารว่าง
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และงานธนาคารเลือดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป
ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วมสนับสนุนอาหารว่าง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษา
โรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่างๆ และร่วมสนับสนุน

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content