1

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน และมี Khun Adam Ramsey, Communication Team Leader ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ
จำนวน 55 คน

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา-เบตง)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับ นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน
และมี Khun Tomas Drayton, Protection Field Team Leader, ICRC Pattani และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ ICRC Bangkok

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว
ของนางสาวศุภจิรา บุญบางขันธ์ ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย เป็นบางส่วนและเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องซักผ้า) ได้รับความเสียหาย
ณ บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย และงานธนาคารเลือดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาค โลหิต ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้โลหิต จำนวน 352 ยูนิต ผู้แสดงความจำนงบริจาค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจ
รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนางหนูจันทร์ ดวงแก้ว
ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัยเป็นบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 46/70 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครอบครัวของนางสาวอุไร นิลบุตร ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลมพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางบุษกร สวัสดิ์แสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการ
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป
ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วมสนับสนุน อาหารว่าง

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content