1

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้ จังหวัดกระบี่)

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้)  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562
ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง  เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีนายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดโครงการและสร้างทัศนะคติและความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของคนพิการในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน (คนพิการ 53 คน/คนดูแล 19 คน)

งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด” งาน"สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน" วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ได้ร่วมงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแนะนำผลการดำเนินงานตามภารกิจ
4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ  ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว
ได้มีการบรรยายในหัวข้อหลักๆ ดังนี้
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
1) การใช้โปรแกรมระบบงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน และมี Khun Adam Ramsey, Communication Team Leader ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ
จำนวน 55 คน

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา-เบตง)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับ นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน
และมี Khun Tomas Drayton, Protection Field Team Leader, ICRC Pattani และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ ICRC Bangkok

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว
ของนางสาวศุภจิรา บุญบางขันธ์ ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย เป็นบางส่วนและเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องซักผ้า) ได้รับความเสียหาย
ณ บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย และงานธนาคารเลือดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาค โลหิต ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้โลหิต จำนวน 352 ยูนิต ผู้แสดงความจำนงบริจาค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจ
รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนางหนูจันทร์ ดวงแก้ว
ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัยเป็นบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 46/70 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

Syndicate content