1

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จำนวนทั้งสิ้น
10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค มุ้ง ผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้กับผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
นายอำเภอนครหลวง นายอำเภอภาชี กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย
และเยี่ยมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 1 ราย ดังนี้
1. นายไพฑูรย์ สานนท์ ป่วยติดเตียง เบาหวาน บริจาคโลหิตได้รับเหรียญกาชาดชั้น 1 อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.8 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอบางปะอิน โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการในพื้นที่ร่วมให้การช่วยเหลือ นายธีระยุท สิงห์ทองทัศน์ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 1 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ 8,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก
โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งตามที่
องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS)
และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก และได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
ร่วมลงพื้นที่อำเภอผักไห่ ร่วมกับคณะของกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมเยียนราษฎรจำนวน 10 คน เหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง และผ้าห่ม ให้แก่ราษฎรรายละ 1ชุด และมอบเงินช่วยเหลือผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า่กาชาดจังหวัดอ่างทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จำนวน 12 ราย  โดยเหล่ากาชาดได้มอบ
ถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านบางส่วน ของนายวชิรพงศ์ ศรีรี
อาศัยบ้านเลขที่ 70/344 หมูที่ 5  ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายบางส่วน
ของนางสาวอรวรรณ ทับทิมเทศ อาศัยบ้านเลขที่ 45 หมูที่ 2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหาย ทั้งหลัง
ของนายภุญชงค์ ขวัญเนตร อาศัยบ้านเลขที่ 37 หมูที่ 2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

Syndicate content