1

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ ในโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน
ผู้พิการจำนวน 10 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มุ้ง ผ้าห่ม รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้
นางสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสวงหา และตำบลศรีพราน
อำเภอแสวงหา ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 10 ่ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
และนางกมลรัตน์ สิริธรังศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ในตำบลบ้านแห และ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง
ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ จำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม รายละ 1 ชุด
และมอบเงินให้ในรายผู้สูงอายุ หรือ พิการ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 42,750 ซีซี บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ
1 ราย บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 1 ราย #บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ " สร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี 2560 ให้กับนางสังวาลย์ แย้มเทศ หมู่ 14 ตำบลแสวงหา
อำเภอแสวงหา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอแสวงหา นายกเทศมนตรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎร ราย นายสำอาง ขุนคงเสถียร
อายุ 76 ปี ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองให้ความช่วยเหลือเบี้องต้น
โดยมอบเงินให้ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ หรือ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ร่วมมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 10 คัน พร้อมมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จำนวน 100 ชุด แว่นสายตา จำนวน 381 อัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลุูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีชุดเดิมหมดวาระ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ในการนี้มีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในกิจกรรมการเลือกตั้ง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านไฟไหม้ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ในการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือ หลังคาเรือนละ 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำดดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านไฟไหม้ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความเสียหาย
ทั้งหลัง จำนวน 1 ครัวเรือน และเสียหายบางส่วน 5 ครัวเรือน ในการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือกรณีไฟไหม้ทั้งหลังหลังคาเรือนละ

Syndicate content