2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย
๑.นายนิวัฒน์ อนุพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน
๕,๐๐๐ บาท
๒.นายชินดนัย อนุพันธ์ บ้านเลขที่ ๘๕/๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเจียม พรหมพิลา อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 123/236 หมู่ที่ 16 ตำบลประสงค์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอพนม และสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหาร
กลางวันผู้ที่ไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม. 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นาบยกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง 200 คน ณ เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของ น.ส.วิภาวดี บัวดง ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2562 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 364 ม. 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ
ลำคลอง ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียอันตราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ได้โลหิต จำนวน 76 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย ร่างกาย
จำนวน 2 ราย

จังหวัดตาก
Syndicate content