2562

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จันทรา โพธิกุดไสย อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน มีบุตรชายเป็นพิการ บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
2.น.ส.วิจิตร บุรีรัตน์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 64 ม.8 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น
30,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 28 ราย /อวัยวะ จำนวน 28 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางอารี นันทการณ์ และนางประสงค์ พวกพระลับ ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง
1. รายนางเจียมจิตร กำเดช บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางอารี นันทการณ์ และนางประสงค์
พวกพระลับ ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอเวียงเก่าปรากฏว่า มีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายพรเจริญ ฮุยเกี๊ยะ บ้านเลขที่ 192 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท เครื่องครัว 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโชคชัย  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 141 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 114 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน นำโดย นางพัชราภรณ์ อนิวรรตน์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ร่วมมอบรถเข็นให้แก่คนพิการในพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวน 10 ราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
และออกเยี่ยมติดตามคนพิการ พร้อมมอบรถเข็น 2 ราย

จังหวัดน่าน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางมนชยา นาคใหญ่ ประธานพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ร่วมลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ชุดยังชีพ 2 ชุด และชุดเครื่องครัว เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นิศากร  สิงหเสนี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ ปราณบุรี เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 156 (2/2562)
ณ ห้องแกรนด์เสมาฮอลล์ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content