2562

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 61 บ้านชนบทคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายใจเพชร ขวาลำธาร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชนบท
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอชนบท ประชาชนชาวอำเภอชนบท ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 13 ให้แก่ครอบครัว นางสาวทองมาก เสคำพันธ์

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 273 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล กิ่งกาชาดอำเภอพล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพล
ประชาชนชาวอำเภอพล ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณปาณิสรา ธรรมฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพล ร่วมพิธีมอบบ้าน

 จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (เพิ่มเติมจุดที่๔) ตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการจัดหาโลหิตเพิ่มเติม ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน ๗๔ ราย ปริมาณโลหิต ๒๙,๖๐๐ ซีซี และมีผู้บริจาคอวัยวะ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประกอบพิธีเนื่องใน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๒ ด้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยนายอนุวัตร ปวีณาภรณ์ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบนางสาวสุชาดา หวังแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทราย อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัวและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ รายๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.นายปรีชา ไกรสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๒/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นายสมพงษ์ ช่อผูก อยู๋บ้านเลขที่ ๑๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 131 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
52,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 18 ราย อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 39 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
15,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ บ้านนางทับ ม่วงสุก บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content