2562

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัท
โตโยต้าบุรีรัมย์ ผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 22 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด 8,800 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย และอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาดจังหวัดบุรีรัมย์ /รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ -ราย น.ส.สาวิตรี ยาวรัมย์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลสะแก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.  นางธัญลักษณ์  วุฒิคุณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอแคนดง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 595 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 595 ชุด

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอชุมแสง
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงานอำเภอชุมแสง ได้ให้การต้อนรับคณะของ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  8  จังหวัดนครสวรรค์  ที่เดินทางมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในพื้นที่
อำเภอชุมแสง ณ ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 553 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 341 คน/ยูนิต

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ในโครงการ "พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่. ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 148 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมกรรมเหล่ากาชาดฯ - นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดและคณกรรมการกิ่งกาชาดฯ
ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จันทรา โพธิกุดไสย อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน มีบุตรชายเป็นพิการ บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.- นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ต้อนรับ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 30,000 ซีซี

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content