2562

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยร่วมกับ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มีกิจกรรมร่วมในงาน ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ 100 ชุด
2. มอบจักรยาน 20 คัน แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านตาก ร่วมกิจกรรมพิเศษ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายนางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอ.สามเงา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา ได้โลหิต
จำนวน 32 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาด
อำเภอห้วยราช นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมเป็นเกียรติให้ความรู้ เพื่อเพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอกระสัง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 247 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 247 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 79 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด
31,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย และอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ ตำบลแสลงพัน
อำเภอลำปลายมาศ มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 259 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 259 ชุด

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 176 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด 70,400 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย
และอวัยวะ 12 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัท
ซี.พี. ฮอลส์ ศูนย์กระจายสินค้าบุรีรัมย์ ผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 28 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด 11,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย
และอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. รพ.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี
เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พร้อมร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content