2562

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองมุกดาหาร
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต 1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 103 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชน
จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใย
ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นางประจวบ มนัสชล อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 198/11 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาหน่วย
มณฑลทหารบกที่ 45 ครบรอบ 29 ปี โดยจัดกิจกรรมพิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลกับกำลังพลดีเด่น ณ กองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ในพื้นที่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ครอบครัว
นายลี - นางบุญมี บัวไข บ้านเลขที่ 101/4 หมู่ที่ 22 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. เด็กชาย วรพล ถัดธานี อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้
นางสาวธนัญญา เกียรติสุรนนท์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด โดยมีนายศรีวรรณ. เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้หน่วยงานราชการ พนักงานบริษัท สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content