2562

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.รัษฎา จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 128 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 17 ราย และผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ และจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์รถแห่รอบบริเวณเทศบาลนครตรังในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน นายยอด ชุมแก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.9 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุด
ธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคเอกชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามสะแกแสง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 112 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยม ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่มีคนร้ายไม่ทราบชื่อจำนวน 4 คน ขับขี่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คันใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด
และขนาดยิงเข้าไปในร้านข้าวแกงปลาดุก บนถนนสาย 42 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ น.ส.สุภาวดี ฤทธิ์เพชร
อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.9 ต.ปาระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายสมพร สมสมัย บ้านเลขที่ 34/18 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
2.นายชัยมงคล อุ่นจันทร์ บ้านเลขที่ 34/23 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นอำเภอเมืองตาก
จำนวน 347 ชุด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดตาก และเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการการอำเภอเมือง จังหวัดตาก ภายหลังเส็จสิ้นพิธี

Syndicate content