2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับมณฑล
ทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอโนนคูณจำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรับความช่วย เหลือตามโครงการ
กาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอโนนคูณ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านฝาง หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นายพรม มาวัน และออกเยี่ยมพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 31/1 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ประชาชนชาวอำเภอสีชมพู ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นางโจม กวงเวียน ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกและคณะฯ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอยางตลาด ดังนี้
1.นางสมเพศ ภูบุญเติม บ้านเลขที่ 4 ม.8 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สาเหตุเกิดไหม้ทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินสงเคราะห์
ครอบครัว จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 3 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีป้องกันและบรรเทา

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด และคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้ สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางสาววงค์ทอง พลเยี่ยม อายุ 53 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 104 ม.2 ต.เนินนาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสิมลี สมอน อายุ 76 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 86 ม.8 ต.เนินนาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09,00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี 2562 โดยมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน
30 ราย โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางบุญช่วย เอี่ยมลออ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 87 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 7 ราย และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content