2562

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ชิดล่อง อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 855 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 732 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วยบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 104 ยูนิต ได้รับบริจาค ดวงตา 15 ราย และได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดลำสนธิ หมู่ที่ 1
ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางสมหมาย คราดนา  อายุ 62 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 145  หมู่ที่ 6
ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญญา พัฒนาการสมองช้ากว่าเด็กปกติ ราย เด็กชายวรภพ รักชาติ
อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดมุกดาหาร

ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์  ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา
กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ
“ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 107 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 32,100 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 20 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.น่าน
และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับ นายณรงค์ อินโส  หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร
หมู่ 4 หมู่ 5 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา โดยมีราษฎรประสบวาตภัย จำนวน 31 ครอบครัว ณ หอประชุมบ้านชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง พร้อมมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 31 ชุด และ สนง. ปภ.จ.น่านมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็น จำนวน 31 ชุด ในการนี้ อบต.ทุ่งศรีทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 182 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 157 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยบรูณาการร่วมกับ
โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 77 ผืน

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content