2562

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลี่ยนฯ อ.ศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีกิจกรรม
มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ถังขยะอินทรีย์ และเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส โดยมี หน.ส่วนราชการระดับ จ./อ. นอ.ศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 162 ราย ได้โลหิตจำนวน 135 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 60,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 6 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงตาก จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย "

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ กิจชัยฮอนด้า มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย ได้โลหิต จำนวน 29,850 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบผ้าห่มจำนวน 120 ผืน และไอศกรีมให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ทีมเวร
คุณศิริลักษณ์ อุบลพงษ์. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอเบญจลักษ์ โดยมีว่าที่ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
นำโดย คุณทิพย์วรรณ นามพรม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น, อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 16 ให้แก่ครอบครัว นายสมบัติ โชคลา

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้คณะกรรมการ
มอบชุดเครื่องนอนชุดเครื่องครัวให้แก่นายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ ๙๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
Syndicate content