2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา ปลัดอำเภอเคียนซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่
อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562" จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเนื่อม รักสองหมื่น อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตอก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาตามโครงการ " มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม
อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 19 ราย ณ โรงเรียนบ้านนาพิทยาคม ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 3,000 บาท ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ราย นายชนะ โมระดา
อยู่บ้านเลขที่ ๕๓๐ บ้านป่าติ้ว หมู่ ๕ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วานรนิวาส พร้อมสมาชิก อบต.วานรนิวาส ทีมบริการเครือข่ายสุขภาพจาก รพ.วานรนิวาส อสม. ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านปลาหลาย หมู่ ๗
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ ครัวเรือน โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๙ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส ประธานพิธี นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางนาง มัชมลทน
อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัด อบต.หนองแวงใต้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางจิต แซ่คิว บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่

จังหวัดพัทลุง

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่านาโพธิ์ อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผวจ.นค. เป็นประธาน

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน และครู ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๔๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๐ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๔ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 333 ราย คิดเป็นโลหิต 116,550 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน.24 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย

จังหวัดพะเยา
Syndicate content