2562

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักราชการทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ณ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดกฤษณะเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี หม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประธานมูลนิธิสิรินทร เป็นประธาน
ทอดกฐินประจำปี 2562 ตามที่มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสิรินธร วัดฯ และพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำจตุ
ปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ณ วัดสิงห์สุทธาวาส
ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนฝ่ายทหาร
ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ฯ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง และร่วมติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปริยัติธรรม วัดแจ้ง(เมืองเก่า) อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 163 ราย ได้โลหิตจำนวน 113 ราย
ยูนิต คิดเป็น 50,450 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายนวน แดงขวัญ อายุ ๗๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงโรคกระดูกทับเส้น/มีแผลบริเวณก้น ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ภรรยานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ณ บริเวณพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
นางสาวกัญญาณัฐ สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 338 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ วอเงาะ คนไข้ติดเตียง อายุ ๕๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับบริเวณก้นกบใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายปัสสาวะ ในการนี้

 จังหวัดปัตตานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 134 ราย ผ่านการคัดกรอง 100 ราย โลหิตที่ได้ 40,000 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะจำนวน 7 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​
และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content