2562

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ  ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอดอนจาน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 79 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 31,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย /อวัยวะ จำนวน 9 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง
การดำเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท ร่วมกับสำนักบรรเทาทุกข์และประชานาภัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
โดยมีผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี ผู้แทนสถานศึกษา ครู-อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยว

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์
สาขาชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ธกส ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้โลหิตจำนวน 44 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 18 ราย
และบริจาคอวัยวะ 18 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้โลหิตจำนวน 27 ยูนิต
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย และบริจาคอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยา นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มุ้ง
เสื่อน้ำมันและชุดเครื่องครัว ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย และผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอ ภูสิงห์ ดังนี้
1.ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ราย นายสัก ผลแก้ว บ้านเลขที่ 12 ม.6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฎ
เพ็ชรสูงเนิน ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง
1. รายนางเนาวรัตน์ ภักดีปัญญา บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
2. รายนายพวงเพ็ชร แสนอาน บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองเรือ ปรากฏว่า มีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
แก่นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน
2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content