2562

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ญ.สุนิตา วงษ์บาง บ้านเลขที่ 28 ม.7 ถ.คอกช้างบัวทอง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอำเภอธารโต โรงพยาบาลธารโต สาธารณสุขอำเภอธารโต ตำรวจพลร่ม และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.ด.ช.ธีรพัฒน์ ไกรนรา บ้านเลขที่ 16/1 ม.6 บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนางชุลีพร เตรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 66 ราย มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. งาน “ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ”
ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการรับมอบฯ พร้อมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นางเลียม ฉิมพันธ์

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 30 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
อำเภออินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางชุนิพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนบาระจันวิทยา
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางเฟี่ยง รักชุม อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
2.นางชุม เกตุเอียด อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 71 ยูนิต
ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 รายและได้รับ บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 15.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยม เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ สมุหเสนีโต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 185
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงิน จำนวน
10,000 บาท ชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

Syndicate content