2562

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 24 ราย คิดเป็นปริมาณ
โลหิต 24 ยูนิต แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 7 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 7 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 9 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางการีมา มะเซ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ
นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน ไม่มีเลขที่ ของนางจิญจนา พัฒนศิลป์ ซึ่งถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดตรังมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้านนางมีเซียน หล้อเถี้ยน ผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13/1 ม.4 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมสำรวจ
ข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ตามพันธสัญญา (MOU)
ของสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ ทั้งนี้เพื่อให้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือจากนายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางปวีณา กลิ่นวิชิต
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือ ให้กับ นายพงษ์สิทธิ์ แซ่ลิ้ม อายุ 51 ปี ณ บ้านเลขที่ 36/2 ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งบ้านเกิดเหตุไฟไหม้ ทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.39 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้มีอุปการะคุณแก่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 51 ราย ปริมาณโลหิต 22,950 ซีซี
ณ บริษัทพิธานพาณิชย จำกัด สาขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 120 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่อำเภอกันตังและอำเภอวังวิเศษจำนวน 6 ราย ดังนี้
1. ด.ญ.พิชญธิดา แก้วกูล 84 ม.5 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง
2. นายณภัทร ชูประสิทธิ์ 78/6 ม.7 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง
3. ด.ช.โสภณ สมุทวงศ์วิริยะ 48 ม.2 ต.คลองลุ อ.กันตัง
4. ด.ช.พิทวัส พูลศรี ม.7 ต.โคกยาง อ.กันตัง
5. ด.ญ.ปัณฑิตา นาคนุกูล 9 ม.9 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ

Syndicate content