2562

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า ได้โลหิตจำนวน 104 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 20 ราย
และบริจาคอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น . นางอัมพา สบานแย้ม มอบหมายนางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี โดยมีนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรม
" ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " ครั้งที่ 6 เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในโอกาสนี้ได้มอบของเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายให้นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 41 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 38 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 15,200 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 3 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพระแสงและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในโครงการ " พสกนิกรชาวไทย ทำความดี
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่​ 22 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เขต​ 1​
จังหวัดอุดรธานี​ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 101 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 40,400 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​
อวัยวะ  จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
สินค้าราคาถูก อาหารพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางดรุณี ยาฟอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 4 รายได้แก่

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 21 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 83 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,200 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 2​ ราย​ อวัยวะ จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​, 16​ ครั้ง​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางบังอร ภารดิลก อายุ 52 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 7 ม.6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวพิมใจ ถิ่นวิไล มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 126 ม.6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content