2562

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ปกครองอำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอขุขันธ์
จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ "ถุงยังชีพ" ให้กับผู้ยากไร้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ โดยมี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นายชัยวุฒิ ธรรมเนียม ที่ปรึกษา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด จนท.อบต.ปากน้ำปราณ อสม.ตำบลปากน้ำปราณ ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบ
ที่นอนลมผู้ป่วยกันแผลกดทับให้แก่นายประสงค์ เทพทอง ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมดญ.ญานิศา น้องทอง ผู้ป่วยพิการและยากไร้
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี กลุ่มพลเมืองอาสาประชารัฐ รพ.สต.เขาจ้าว ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว โดยมีกำนันตำบลเขาจ้าว ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบลเขาจ้าวให้การประสานงานข้อมูลของผู้ป่วยฯ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑.นายอภิชัย เขื่อนศิริ ๑๓๗ หมู่ ๖ ต.เขาจ้าว
๒.นายธนู เนียมตาก้อง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราณบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลปราณบุรี รวมทั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังก์พง ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรีได้จัดโครงการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท มอบนายสมพร เมฆแก้ว อายุ ๔๓ ปี
บ้านเลขที่ ๒๑๗๖/๘ ถนนมะขามชุม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งสมอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบผู้สูงอายุตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔ ราย ๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑.นางแปลก ศิลป์ประพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นางแฟบ คงชนะ บ้านเลขที่ ๗๕/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวสะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.นางนาค พงษ์สวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:20 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา พร้อมนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านยางโพรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางสาวศุภนิช หิ้นมี อายุ 39 ปี
บ้านเลขที่ 221/7 หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก เนื่องจากเกิดเหตุฟ้าผ่าลงที่หลังคากลางบ้าน สะเก็ดไฟกระเด็นไปโดนสายไฟทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมพงษ์ มากมณี
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบเงินและเครื่องอุปโภค
บริโภคตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป พื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทุ่งรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย นางเนียม ทองคง อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ได้มอบที่นอนลม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content