2562

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาววรรณีดา ลาหมีด บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม ณ เลตรังบูติกรีสอร์ท
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรังโดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมโครงการจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรม CSR เก็บขนะพลาสติกริมทะเลชายหาดปากเมงด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ขอบพระคุณนายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ นักเรียน มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 49 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) กรณี นายหนู จันทร์แจ่ม บ้านเลขที่ 73 ซอยเขื่อนธานี 1 ถนนเขื่อนธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบรรเทาทุกข์ 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย สมปอง รุจิโภชณ์ ณ อำเภอสำโรง โดยมีการมอบ
ชุดบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) กรณี นายธนชาติ กล้าเชี่ยว บ้านเลขที่ 54 23 ซอยสุขาสงเคราะห์ 11
ถนนสุขาสงเคราะห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบรรเทาทุกข์ 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุ วาตภัย จำนวน 48 ครัวเรือน ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย
รายนายสมชาย หงษ์ทอง อยู่บ้านเลขที่ 38/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียน
ที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content