2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ปลัดอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญ
กำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 11 ราย ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมีทหาร
อส. และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๗ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๗ ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่
11/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ  ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง

จังหวัดมุกดาหาร

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อาสาสมัครสภากาชาดไทย (เบตง)
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับ IRCR, สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ (8 ส.ค.62) ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:50 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ราษฎรทียากไร้ ยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย ทัศนีย์ ทานะเวช
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค น้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบหมายให้
นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้โลหิต จำนวน 67 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นายชนาวุฒิ คุณวุฒิ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโนนศิลา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนชาวอำเภอโนนศิลา ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณรัศมี ชาคริตานนท์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯและแม่บ้านตำรวจ สภ.ร่องคำ ต้อนรับ นางกรรณิกา กองฉลาด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธา

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
Syndicate content