2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ส เจริญกิจ กรุ๊ป จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ (หน่วยเสริม) "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริษัท ส เจริญกิจ กรุ๊ป (ตรงข้ามโคอ๊อฟ) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน ในโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 6 ราย ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ
" กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 5 ราย ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน ๔๐ ราย และเทศบาลเมืองอุทัยธานี
จำนวน ๘๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยังขาดแว่นตาที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาสายตา
ให้ได้รับแว่นตาที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ณ อาคารเอนกประสงค์
(อาคารพาฝัน) โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 116 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 51 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,400 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 21 ราย และอวัยวะจำนวน 18 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 141 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 56,400 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด " หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด "
ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยชมรม อาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน
ตลุกคู่วิทยาคม โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย
ในการปลูกฝังเยาวชนอายุระหว่าง 15 -25 1ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา และเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 11 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น.  นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6​ จังหวัดขอนแก่น ณ บริษัท ไอคิวเซาท์อีสโอเออุดรธานี จำกัด โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 129 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 51,600 ซี.ซี.​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 59 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 23,600 ซี.ซี.​ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ 10 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content