2561

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง/นายอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงาน
บริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับครอบครัวของนางบุญสม แก้วพระอินทร์
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 114 ราย ได้โลหิต จำนวน 49,000 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 - 18:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจำหน่ายสลากกาชาดสุราษฎร์ธานี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปเยี่ยม เด็กหญิงธัญพิชชา ปานอั้ง บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซี่งป่วยเป็นโรคกระดูกและโรคไต ต้องไปเข้ารับการผ่าตัดรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ฐานะความเป็นอยู่ลำบาก จึงทำให้ไม่มีเงินเดินทางไปรักษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเทพไทย อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  15  ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 13 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 5,200 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 2 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางฉลวย พงศ์สุวรรณ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่
ด.ญ.กนกพรรณ บินหล๊ะ บ้านเลขที่ 71/151 หมู่ที่ 1 ชอยสะพานดำ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกถนนมิตรภาพ
บายพาสไป อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
มอบข้าวเหนียวกุนเชียงให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านจุดตรวจดังกล่าว

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
ออกเยี่ยมเยียน/มอบของขวัญปีใหม่และขอพรปีใหม่ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป โดยมอบผ้าห่ม ในพื้นที่ตำบลหินตั้ง จำนวน ๑๘ ราย ตำบลหัวหนอง
จำนวน ๓ ราย,ตำบลบ้านไผ่ จำนวน ๑๑ ราย และตำบลเมืองเพีย จำนวน ๑๘ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๐ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้ออกเยี่ยมเยียน/มอบของขวัญปีใหม่/และขอพรปีใหม่ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป
โดยมอบผ้าห่ม ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ  จำนวน ๗ ราย, ตำบลป่าปอ จำนวน ๑๐ ราย  ตำบลภูเหล็ก  จำนวน  ๕  ราย  และตำบลบ้านลาน
จำนวน ๑๓ ราย รวมทั้งสิ้น ๓๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
Syndicate content