2561

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561
โดยออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย ในวันนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายดาระใน - นางกุสุมา ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนาและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา/ สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายดงพล รุจิธรรมธัช
นายอำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยนางเกษร รุจิธรรมธัช กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา
ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย

จังหวัดระยอง

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๕๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๗,๔๐๐ ซี.ซี. ดวงตา จำนวน ๓ ราย และอวัยวะ จำนวน ๓ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด โครงการ หอการค้าร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษา/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอ
นิคมคำสร้อย พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่ ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 156 ราย คิดเป็นปริมาณ 54600 ซี ซี.
บริจาคดวงตา 12 ราย บริจาคอวัยวะ 12 ราย ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต
ณ ที่ว่าการอำเภอบรบือ ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 243 ราย ได้โลหิตจำนวน 97,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 18 ราย และอวัยวะ 17 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 80 ราย
ได้โลหิต 63 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 25,200 ซีซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิต
ทั้งหมด 84 ราย ได้โลหิต 60 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 24,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนวนบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตรัง
Syndicate content