2561

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำโดยนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 84 ราย ได้โลหิต
51 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 20,400 ซีซี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ขอขอบคุณร้านขนมเปี๊ยะซอย 9 ที่สนับสนุนขนมเปี๊ยะซอย 9 ขนมถ้วยฟู และส้ม
เป็นอาหารว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิตในวันนี้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง ม.4 ต.นาเกลือ
อ.กันตัวง จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนมและนมให้กับเด็ก และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตา
ผู้สูงอายุจำนวน 150 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 77 ราย ได้โลหิต 58 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 23,200 ซีซี

จังหวัดตรัง

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้รับความ
เสียหายทั้งหลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ทั้งนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิอีกทางหนึ่ง

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายก
เหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 167 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 75,150 ซีซี ผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดเลย

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ที่ปรึกษา
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอเมือง ผู้แทนนายอำเภอเมืองตาก ออกพื้นที่
มอบที่นอนน้ำยางพารา สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและถุงยังชีพ (สถานีกาชาดเทพรัตน์) จำนวน 2 ราย คือ พระสงฆ์วัดศรีตลาราม และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ร่วมดำเนินตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยการมอบ
เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอวังเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอลำดวน ได้โลหิตจำนวน 230 ราย ได้ดวงตาจำนวน 5 ราย ได้อวัยวะจำนวน 5 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอท่าตูม ได้โลหิตจำนวน 403 ราย ได้ดวงตาจำนวน 5 ราย ได้อวัยวะจำนวน 6 ราย

จังหวัดสุรินทร์
Syndicate content