2561

จังหวัดมหาสารคาม 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมรองนายก คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านไผ่ ได้ออกปฏิบัติงานโดยมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
ได้ออกปฏิบัติงานตามโครงการ มอบผ้าเช็ดตัว เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกทอดทิ้งในเขตอำเภอบ้านไผ่ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2.ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2561 นางพรรณวดี  รอดงาม  นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ นางอุไร โฆษิตวัฒนาพานิชย์
รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้ออกปฏิบัติงานตามโครงการ มอบผ้าเช็ดตัว เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกทอดทิ้งในเขตอำเภอบ้านไผ่ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2.ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางรัสรินทร์ เอื้องพิสุทธิ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอปลวกแดง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ ร่วมโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ารอยยิ้ม ให้ประชาชน " จังหวัดระยอง โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่ 100 ราย มูลค่า 38,000 บาท
มอบจักยารให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน และมอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมคณะ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2561 ณ ร.ร.วัดเขาคันธมาทน์ ร.ร.บ้านอำเภอ ร.ร.จุกเสม็ด
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางอรสา  วงศาโรจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางณัฐติยา แลงลอดซง ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร  36  ปี  และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร บ้านหลังที่ 29

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางเฮือง ตรงดี โครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี  2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร  บ้านหลังที่ 28 โดยมี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านให้แก่นายเหวิน ไทยพรม
ที่มีฐานะยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลพบุรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content