2560

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ " จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร และเป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมมหิธรปุระ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด
๑๘๕ ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด ๗๔,๐๐๐ ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๑๗ ราย และอวัยวะ ๑๗ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
" จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 72 ยูนิต (คิดเป็น 25,200 ซีซี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องศรีวิชัยและห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ นางสินีนาฎ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ว่าเหตุเมื่อปลายปี 2559 ถึงช่วงต้นปี 2560 ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และสาธารณสุขอำเภอยี่งอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตอำเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ ราย และได้มอบชุดธารน้ำใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยฯ จำนวน ๓ ชุด

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาท
หนองไพบูลย์ บ้านโนนสวาทหนองไพไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรยากจน
จำนวน 100 ถุง โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 53 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 23,850 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับ
นายบุญชู พูลการุณ บ้านเลขที่ 96 ม.9 ตำบลไร้ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ ซุ้ยหลง บ้านเลขที่ 130/6 ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี นางสาวติ๋ม คุ้มศิริ บ้านเลขที่ 33/3 ม.1 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และนางน้อย อินนวล บ้านเลขที่ 34/3 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และพระบรมฉายาลักษณ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ  เพ็ญพาส  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ
แว่นตาเพื่อน้อง โดยมีนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์
กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอวัฒนานคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการ แว่นตาเพื่อน้อง ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 413 คน

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางวิชชุตา แก้วศิริ และนางชลิตา บารา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 50 ถุง โดยมีนายธราวุธิ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ร่วมมอบในครั้งนี้ ณ สถาบันปอเนาะอัลฮาลีมีฮะห์
บ้านตันหยงนากอ ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

Syndicate content