2560

จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ  เพ็ญพาส  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ
แว่นตาเพื่อน้อง โดยมีนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์
กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอวัฒนานคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการ แว่นตาเพื่อน้อง ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 413 คน

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางวิชชุตา แก้วศิริ และนางชลิตา บารา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 50 ถุง โดยมีนายธราวุธิ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ร่วมมอบในครั้งนี้ ณ สถาบันปอเนาะอัลฮาลีมีฮะห์
บ้านตันหยงนากอ ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย(ทุนการศึกษา)
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่ม
พระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 500 ผืน ที่หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทีมนางอารี เพราแก้ว) โดยมีนางสมจิตต บุญยเศรษฐ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่/นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบบ้านตามตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ทำพิธีมอบให้กับ นางถาวร พรมสา ณ บ้านเลขที่ ๗๒/๒ หมู่ที่ ๒ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณ
จากสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  โดยการนำของนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านไผ่ ได้ออกบรรเทาทุกข์ให้กับนางบุบผา แน่นอุดร และนายธนกร ตรีกุล ราษฎรบ้านโนนละม่อม หมู่ที่4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบอัคคีภัย จำนวน2หลังคาเรือน โดยมีการมอบเงินสด ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับเจ้าของบ้าน
ทั้ง 2 ครอบครัว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นทีเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามผลการเรียนและปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ ดังนี้
>>> วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายยศพันธุ์ สุวรรณเกิด ระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างยนต์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยการนำของนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านไผ่ ได้ออกบรรเทาทุกข์ให้กับนางบุบผา แน่นอุดร และนายธนกร ตรีกุล ราษฎรบ้านโนนละม่อม หมู่ที่4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบอัคคีภัย จำนวน2หลังคาเรือน โดยมีการมอบเงินสด ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับเจ้าของบ้าน
ทั้ง 2 ครอบครัว

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่/นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบบ้านตามตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ทำพิธีมอบให้กับ นางถาวร พรมสา ณ บ้านเลขที่ ๗๒/๒ หมู่ที่ ๒ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณ
จากสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

Syndicate content