2558

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 เพื่อนำเสนอทรัพย์สินของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดรับทราบ และสรุป
ผลการดำเนินโครงการฯ ต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดทำขึ้นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งการมอบหมาย
งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นางณัฐิดา เจนนาวิน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ  ณ  หอประชุมอำเภอคอนสาร ได้โลหิตจำนวน 153 ราย ไม่ผ่านคัดกรอง 65 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย อวัยวะ 8 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนยการค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อจัดเก็บโลหิตไว้สำรองในเทศการปีใหม่ ให้โรงพยาบาลพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมมอบผ้าห่มและยาสามัญประจำบ้าน โดยสถานีกาชาด
เทพรัตน์ ที่ 13 ให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้ ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จำนวน 150 ราย ณ วัดไทรดงยั้ง ม.2 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช  รับบริจาคโลหิต  อำเภอเมืองพิษณุโลก
ณ ศาลาประชาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 366 ราย ได้โลหิต 156,700 ซีซี มีผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน  7  ครั้ง จำนวน 5 ราย  และมีผู้บริจาคโลหิต
ครบครั้งแรก จำนวน 107 ราย ผู้บริจาคดวงตา 107 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 88 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 กิ่งกาชาดอำเภอเบตงร่วมกิจกรรม " รวมพลังกองกำลังพิทักษ์อำเภอเบตง เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน "
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และร่วมมอบของให้กับกองกำลังพิทักษ์อำเภอเบตง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ นางอนงค์ศรี  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพและจัดหน่วยบริการราษฏรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง
ประชาสรรค์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย เดชอมรัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี
นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และมอบถุงยังชีพให้กับมารดาของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Syndicate content