2557

จังหวัดพะเยา

นางวรภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมมอบจักรยาน ตามโครงการสร้างฝัน ปั่นเพื่อน้อง ประจำปี 2558 ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส
แต่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือระยะทางไกล จำนวน 45 คัน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2558  นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์  และพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดเพชรบูรณ์  ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสสยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเลขที่ 382
หมู่ที่ 7 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดลำปาง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและดวงตา  ภายในบริเวณร้านมัจฉากาชาด  โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมสร้างกุศลด้วยการ
บริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60  พรรษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240 ชุด ตามโครงการ “ กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2558 ”  ให้กับ
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Syndicate content