2556

จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ได้รับโลหิต 24,000 ซีซี.

จังหวัดลำปาง

จังหวัดสมุทรปราการ

นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม คณะ ออกเยี่ยมยากไร้ ในเขตอำเภอเมือง 2 ราย มอบถุงยังชีพ
และ มอบเงินสด รวมจำนวน 13,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิต ที่บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 54 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 18,900 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 19 ราย อวัยวะ 18 ราย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดเพชรบุรี

นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 86 พรรษา เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 86 พรรษา เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556 โดยร่วมกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร
พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ. บริเวณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเลย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลยออกรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเลย
เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้โลหิตจำนวน ๒๙,๗๕๐ ซี.ซี.

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งและ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง
อำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด

จังหวัดเลย

จังหวัดเชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว พื้นที่ดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดย มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียน
บ้านห้วยตะปอก ม.9 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดลำปาง

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิงและบุตรติดมารดา จำนวน 4 ราย โดยได้มอบผ้าห่มและนมผงสำหรับเลี้ยงบุตรด้วย รวมมูลค่า 10,000 บาท

จังหวัดลำปาง
Syndicate content