2556

จังหวัดเลย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบ
เสื้อกันหนาว ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกฯ ร่วมเป็น
เกียรติเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ และชมการแสดงจากคนพิการ ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสคนพิการได้รับทราบนโยบาย และมาตรการแนวทางของรัฐ การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทาง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2556

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นางพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดและ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 100 ขวด ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการ
และมอบผลไม้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย
คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ให้กับราษฏรที่ประสบภัยหนาวโดยการแจกผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฏร
ในท้องที่ อ.เมืองอำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ.อ.พนา และ อ.หัวตะพาน จำนวน 300 ผืน

Syndicate content