2556

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางอำนวย ศรีสวัสดิ์ อายุ 79 ปี ณ บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งประสบภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรได้มอบเงินช่วยเหลือ และชุดธารน้ำใจ
เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

จังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/นางกัลยกร เกตุสวัสดิ์
รองนายกเหล่ากาชาด/กรรมการ/สมาชิก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านยะระโตดนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้นำข้าวสารไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ จำนวน 50 ถุง

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ได้ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ได้โลหิตปริมาณ 25,200 ซี ซี

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง บริการประชาชน
ณ วัดหลังสิบ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมผู้ป่วยด้อยโอกาสกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่
ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง (5 ราย)

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลิ่อนที่ ณ วัดหลักสิบ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยได้แจกถุงยังชีพมูลค่า 500 บาท ให้แก่
ผู้สูงอายุจำนวน 30 ราย มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน 2 ราย คือ ด.ช.กรวิชญ์ เพ็งสวัสดิ์ นร.ชั้น ป.4 โรงเรียน
บ้านหนองธง และ ด.ช.ไพศาล เจริญโภค นร.ชั้น ป.5 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 รวมทั้งได้แจกจ่ายนมสดพัทลุงจำนวน 200 ถุง ให้แก่เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวด้วย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดเพชรบุรี

นางประหยก ทองนิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม
การจัดทำแผนการดำเนินงานการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาด อ.เกาะคา เพื่อเป็นการพบปะ รับทราบนโยบายและภารกิจในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา อ.เกาะคา
จ.ลำปาง โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้รับโลหิต 54,400 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และ มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดแพร่

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับช่อง 3 ตามโครงการรวมพลังน้ำใจไทยหอบไออุ่นเหนือ-มอบของขวัญจากใต้สู่เหนือ
มอบสิ่งของเครื่องกันหนาว 3 จุดทั่วจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ เทศบาล
ตำบลสอง อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

จังหวัดแพร่
Syndicate content