2556

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เหล่ากาขาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว
Syndicate content