2555

จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการพาแม่ตรวจมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และนำผู้ร่วมโครงการเข้ารับการตรวจด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุด แบบแมมโมแรม ระบดิจิตอล
จำนวน 80 คน ณ โรงพยาบาลเอกอุดร

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์แก้วตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ณ โรงพยาบาลเอกอุดร

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดยะลา 2555

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางนิลุบล เฟื่องคอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เลี้ยงอาหาร/ไอศกรีม เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บุญธรรมบุญพริ้ง
จำนวน 1 ครั้ง 64 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางนิลุบล เฟื่องคอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บุญธรรมบุญพริ้ง
จำนวน 1 ครั้ง 64 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางนิลุบล เฟื่องคอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เลี้ยงอาหาร/ไอศกรีม เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1
จำนวน 1 ครั้ง 76 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางนิลุบล เฟื่องคอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 จำนวน 1 ครั้ง
76 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555

Syndicate content