แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.มส.เขต 1 และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
2.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
3.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
4.โรงเรียนล่องแพวิทยาคม
5.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
6. โรงเรียนบ้านโพซอ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ
ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอปาย เพื่อรับฟังการดำเนินงาน
ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปาย และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ในหลักสูตร “ การบรรเทาภัยพิบัติ ” ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดอบรมโครงการดังกล่าว
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๑ รุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนางานจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ " บำบัดทุกข์บำรุงสุข " สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมมอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย ณ โรงเรียนบ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเป็น 47 คน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนสุดห้วยนา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทน
มอบเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท โดย บริษัท จี พี พีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2561 เวลา 13.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามโครงการ " หนึ่งใจเดียวกัน " มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนายมนัส โนนุช กรรมการ
และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบหมายให้นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน
ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ " หนึ่งใจเดียวกัน " พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณโรงเรียนบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยปูลิง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทา
ความหนาวเย็นให้กับเด็กนักเรียนและครู โรงเรียนเขตพื้นที่ฯห้องเรียนบ้านห้วยฮี้ จำนวน 11 คน ณ โรงเรียนเขตพื้นที่ฯห้องเรียนบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เวลา 10.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนหนองขาวกลาง จำนวน 16 คน ณโรงเรียน
หนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ
ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน ๔๐๐ ชุด มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และคณะผู้บริหาร มอบผ้าห่มพระราชทาน
ในการนี้ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายรายงานเรื่องการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชายุเคราะห์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114
บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริการ ตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุนพิบูลย์นครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม

Syndicate content