แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อดำเนินการพัฒนา
เครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระดับให้มีความยั่งยืน และจากผลการประชุมร่วมกันโดยผู้แทนจิตอาสาในแต่ละระดับ เพื่อสำรวจความต้องการ
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ในด้านการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้เล็งและให้ความสำคัญของการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์การ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 “ Be there for someone else.
Give blood. Share life ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคโลหิต

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาด้านการบรรเทาภัยพิบัติหนาว ลงพื้นที่มอบผ้าพันคอหมวกกันหนาวและผ้าห่มกันหนาว
ชุดกีฬากับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับเด็กนักเรียนโดยให้เด็กนักเรียนแสดงความสามรถของตนเองเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.มส.เขต 1 และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
2.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
3.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
4.โรงเรียนล่องแพวิทยาคม
5.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
6. โรงเรียนบ้านโพซอ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ
ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอปาย เพื่อรับฟังการดำเนินงาน
ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปาย และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ในหลักสูตร “ การบรรเทาภัยพิบัติ ” ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดอบรมโครงการดังกล่าว
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๑ รุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนางานจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ " บำบัดทุกข์บำรุงสุข " สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมมอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย ณ โรงเรียนบ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเป็น 47 คน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนสุดห้วยนา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทน
มอบเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท โดย บริษัท จี พี พีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2561 เวลา 13.00 น. นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามโครงการ " หนึ่งใจเดียวกัน " มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนายมนัส โนนุช กรรมการ
และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบหมายให้นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน
ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ " หนึ่งใจเดียวกัน " พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณโรงเรียนบ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยปูลิง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Syndicate content