แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ลานวัฒนธรรม อบจ.แพร่ (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อยจังหวัดแพร่) โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 120 ราย แต่ได้โลหิตจำนวน
70 ราย/ยูนิต เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีผู้บริจาคดวงตา 58 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 58 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยร่องม่วง ” ถวายพระราชกุศล
และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประสงค์ขอบริจาคโลหิตจำนวน 68 คน แต่ได้โลหิตจำนวน 33 ราย/ยูนิต เนื่องจากความเข้มข้นของเลือด
ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายกกิ่งกาชาด
อำเภอสูงเม่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาท

จังหวัดแพร่

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมเเละให้กำลังใจ
ผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบจำนวน 28 ครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ซ่อมหลังคา และเงินจำนวน
หนึ่งแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้สมาชิก อส. อ.สอง ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม และประชาชนจิตอาสาจะดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางประภากร อมรวัฒน์ นางนงลักษณ์
วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอทั้ง 7 อำเภอ พร้อมด้วย
นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทยร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 41 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 17 ราย และผู้บริจาค
อวัยวะจำนวน 16 ราย ในการนี้บริษัท แพร่มิตรประสาน จำกัด (สาขาสูงเม่น) ร่วมสนับสนุนขนมเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ เข้านมัสการพระภิกษุสงฆ์อาพาธ สูงอายุของจังหวัดแพร่ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมใจถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ
พระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยเข้านมัสการและถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
วัดบ้านมณีวรรณ ตำบลป่าแมต และวัดบ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราทิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสอง ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราทิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดแพร่
Syndicate content