แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.วังธง ได้ร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ม.5 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
24 ราย 7,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 20 ราย และ ผู้บริจาคอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางแสงพลอย มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่(เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 4 รายได้แก่
1. นางสาวเบญพรรณ หอมดอก
2. นางสาวกรรณิการ์ เพชรฉาย
3. นายเกรียงไกรศร คำมุง
4. นายนครชัย บุญอิน

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางแสงพลอย มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ.เมือง จ.แพร่
- มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 24 ราย ได้ 7,200 ยูนิต
- มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย
- มีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอัมราพร มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ร่วมกันต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจากโครงการ “ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน
No one left behind ” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำโดย ดร.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นายกมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อรณรงค์รับบริจาคทุนในการ
สร้างศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับอำเภอเมืองแพร่ มอบผ้าห่ม จำนวน 70 ผืน ตามโครงการ ต่อเนื่อง
“ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว” ณ วัดปากกราย หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง  และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่
เฉลิมพระเกียรติ ได้โลหิตจำนวน 87 ยูนิต 34,800 ซีซี

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ร่วมกับ นาง ธัญญวรัตน์ พรมวาท นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นร่วมมอบผ้าห่มจำนวน 60 ผืน
ตามโครงการ ต่อเนื่อง “ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว ” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น..นางศลิษา. ภิรมย์รัตน์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน 60 ผืน ตามโครงการ ต่อเนื่อง
“ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว ” ณ หอประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น..นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน 60 ผืน ตามโครงการ ต่อเนื่อง “ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว ”
ณ วัดบุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
Syndicate content