แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 65 ราย ได้โลหิต จำนวน
26,000 ซีซี ในการนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 23 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 26 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสอง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้นำองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งน้าว
อ.สอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จำนวน 10,000 บาท แก่นายภานุ เทสะ บ้านเลขที่ 213/1 ม.1 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นและถุงยังชีพ

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ เนื่องในวันผู้บริจาค
โลหิตโลก ประจำปี 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,800 ซีซี ในการนี้
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 50 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 58 ราย ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ พงษ์เมือง
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นางสาวปวิภา ภู่ตันติกุล ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ นางสาวนพมาศ อินจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนบ้านน้ำคือและชุมชนเพชรรัตน์ เขตเทศบาลเมืองแพร่ ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านแสนรัก ปลูกผักกินได้ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนสามารถเป็นครัวเรือนตัวอย่างได้ จำนวน 7 หลัง และให้ความ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่
จัดสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสองพิทยาคม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 52 ราย ได้โลหิตจำนวน
20,800 ซีซี ในการนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 53 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 62 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนิภา สุขแจ่มใส
นายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย นางศิริมา ปาลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่ ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในปี 2561 โดยมอบ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมนางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่
นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ ได้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เพื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอัมราพร มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ จัดโครงการ เยี่ยมพระภิกษุ ผู้สูงอายุและอาพาธ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ประจำปี 2561 สำหรับวันนี้เข้าเยี่ยม จำนวน 7 วัด จำนวนพระ 11 รูป โดยถวายเครื่องสังฆทานพร้อมปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ดังกล่าว

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอัมราพร มุ้งทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจารุณี สุขประเสริฐ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอลองร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 10 ราย ได้โลหิตจำนวน 4,000 ซีซี ในการนี้
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 16 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอเมืองแพร่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ
ในเรื่องที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในปี 2561 โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 3 ชุด ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 3 คน

จังหวัดแพร่
Syndicate content