แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
คณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอลอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่
โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 101 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 13 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 14 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่
ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 18 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 27 ราย
และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 15 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในพิธี ณ วัดสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.20 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ หนองท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
ผู้แทนกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงพัชรินทร์ ขวัญอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา พร้อมด้วยมารดาที่ได้ขอความช่วยเหลือจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาล
แพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 21 ราย ผู้บริจาคดวงตา
จำนวน 12 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 12 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 24 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 5 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์แพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 29 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น จำนวน 3 ครอบครัว
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าเช็ดตัวและมุ้งครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

Syndicate content