แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย(ทุนการศึกษา)
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่ม
พระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 500 ผืน ที่หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมี

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลของจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบทุนกิจกรรม ” ก้าวคนละก้าว
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ตูนบอดี้สแลม โดยได้ทอดกล้วยทอดเลิศรส มอบให้กับผู้บริจาคเงินและเดินรับบริจาคจากประชาชนรอบเขตเทศบาล
เมืองแพร่จำนวน 39,146 บาท. และได้มอบเงินดังกล่าวให้กับนายพงศ์รัตน์. ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมียอดรวมของจังหวัดที่ได้รับทั้งสิ้น

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ได้โลหิต จำนวน 72 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย ดวงตา
จำนวน 29 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมงานโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ณ วัดห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ และ พมจ.แพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่  4  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ โรงงาน
ก๋วยเตี๋ยว ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้โลหิต จำนวน 31 ยูนิต

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 100 ทุน ทุนละ 5000 บาทให้แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนและเด็กพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจนและขาด
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวพิศเพลิน ตันมิ่ง อายุ 15 ปี 173 ม.4 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
2.เด็กหญิงธัญชนก ผิวมณี อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 193/1 ม.1 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยมและมอบเงินพระราชทาน
ให้แด่พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ ณ โรงพยาบาลแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นายอำเภอเด่ยชัย และกิ่งกาชาดอำเภอเด่ยชัย ร่วมออกเยี่ยมและมอบเงินพระราชทาน ให้แก่นางสาวอภัย แก้วน้อย คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมถุงยังชีพ

Syndicate content