แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลอง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง โดยมีข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ อาจารย์และนักศึกษา ประชาชนในอำเภอลองร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 41 ราย/ยูนิต

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เรืออากาศตรี
อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น นางธันวรัตม์  พรหมวาทย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอสูงเม่น
ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น โดยมีข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ประชาชนในอำเภอสูงเม่น
ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 68 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย

จังหวัดแพร่

กิ่งกาชาดอำเภอสอง

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ พวงภู่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสอง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 123 ราย/ยูนิต ในการนี้มีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 10 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสอง

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางจารุณี สุขประเสริฐ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลองวิทยา
โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 45 ราย/ยูนิต

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กิ่งกาชาด
อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ อ. หนองม่วงไข่ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 11 ราย/ยูนิต
ในการนี้มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 34 ราย/ยูนิต ในการนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 รายและบริจาคดวงตา
จำนวน 12 ราย เวลา 13.00 น. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาวสุพัตรา ศรีผ่อง บ้านเลขที่ 234/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งป่วยเป็นโรค

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรม “ ชาวแพร่รวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เวลา  10.00  น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับ พันเอกเชิดพงษ์ ช่วยบำรุง
ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ “ กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็น
พระราชกุศล ” ให้กับครอบครัวนายสมนึก ดวงดาว บ้านเลขที่ 119/2 หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 4 คน

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น
ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอวังชิ้น ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวังชิ้น มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 34 ราย/ยูนิต

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ
นายอำเภอเมืองแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 123 ราย/ยูนิต

จังหวัดแพร่
Syndicate content