แพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 นำคณะเข้าสักการะพระบรมธาตุ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ
เวลา 10.30 นายกิติพัฒน์ กะวังค์ นายอำเภอสองร่วมต้อมรับคณะฯดังกล่าวเพื่อมอบผ้าห่ม จำนวน 300 ผืนแก่ผู้สูงอายุ มอบเครื่องเขียนกับนักเรียน
จำนวน 200 ชุด และมอบทุนการศึกษาในแก่โรงเรียน 15 แห่งในเขตอำเภอสองพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ร้องกวาง และหนองม่วงไข่ หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางพุทธชาติ บุญรัตน์  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง เป็นตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ในพิธีมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยโรง จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2 ราย โดยมีนางพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน
4,000 บาท และมอบถุงยังชีพรายละ 1 ชุด ดังนี้
1. นางแปง จันคำ อายุ 91 ปี กระดูกสะโพกหัก บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป้าก

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา  09.00  น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอวังชิ้น กิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม
นายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายกฯ เลขานุการ เหรัญญิก และผู้ปฏิบัติงานประจำกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบนโยบาย
การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสนับสนุนคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ การรายงานผลการตรวจเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การกำกับดูแลกิ่งกาชาดอำเภอ และการรายงานทางการเงิน

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรแพร่ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต
จำนวน 30 ราย ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 16.00 น.  นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายจรัญ นำลอง บ้านเลขที่ 189/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ป่วยเป็นโรคไต
แพทย์แนะนำให้เข้ารับการฟอกเลือด  แต่ครอบครัวรายได้น้อยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลได้ ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท และถุงยังชีพจำนวน 1 ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 189/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปง

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับสโมสรโรตารี่แพร่  สโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ
จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ และสำนักงานสาธารณสุข ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมถวายปัจจัยและมอบเงินพระราชทานให้แก่คนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และนายสงกรานต์ คำวรรณ์ (ผู้ดูแล) จำนวน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้าน) เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน 2561 ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
Syndicate content