เลย

จังหวัดเลย 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเลย รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562


จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 183 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค
เสื้อแขนยาว แก่ราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 200 คน และมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 2 คันโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ภาคส่วนราชการฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ
และที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ภาคส่วนราชการฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง BIKE FOR KING ”
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย พร้อมการปั่นจักรยานเพื่อไปเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายดวง บัววังโปร่ง 2.นางเก่ย กันสุทธิ 3.นางอารีย์ เชื้อบุญ พร้อมมอบเงินรายละ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จังหวัดเลย ณ คลองบุ่งแสนฮาด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พร้อมทั้งบริการน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอผาขาว ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 135 ยูนิต และมีผู้บริจาค
ดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดเลย
Syndicate content