เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพะชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 138 ราย 55,200 ชีชี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน - ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน - ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน – ราย

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 3 ราย ได้แก่
- โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
1.นางสาวขนิษฐา สุวรรณไมตรี
2.นางสาวสุฐิตา สิงห์บุญ
- โรงเรียนบ้านโคกมน
3. นางสาวกนกวรรณ พิลาเกิด

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยม
และให้กำลังแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพะชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 59 ราย 23,600 ชีชี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน - ราย ในการออกหน่วยครั้งนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดยมีกิจกรรมร่วม ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ 200 ครอบครัว
2. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 20 ทุนๆละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
3. มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 320 ราย โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิตอวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย 49,600 ชีชี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบ “ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ให้แก่ นางสาคร ก้อนเอีย อายุ
63 ปี บ้านเลขที่ 8/1 ม.3 ต.นางั่ว อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนเงินซ่อมแซมบ้าน 30,000 บาท มอบถุงยังชีพ
จำนวน 2 ชุด ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์
Syndicate content