เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรีได้ออกไปให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ทุรกันดารที่โรงเรียนวัดหนองศาลา ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี
พร้อมด้วยนางวาสนา จันทรอุไร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 4 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี จิตอาสาสภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 62 ราย ได้โลหิต 27,900 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี จิตอาสาสภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 63 ราย ได้โลหิต 28,350 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนหนือผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ
ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด
พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 259 อัน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ครัวเรือนดีเด่น

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมหัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 243 อัน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพ้ันธ์ 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แพทย์พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารตำบลหนองโสน และคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงวรรวิศา ชัยณรงค์
และครอบครัว ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้เคยอุปการะ แต่ต่อมาปู่ของเด็กได้รับเด็กกลับไปอุปการะเลี้ยงดูเอง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content