เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 36 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 16,200 ซีซี บริจาคดวงตา 1 ราย
บริจาคอวัยวะ 1 ราย และบริจาคร่างกาย 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและคณะ
พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สโมสรโรตารีเพชรบุรี สโมสรโรตารีชะอำ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานพระนามาภิไธย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้พิการ ณ หอประชุมวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.
จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,750 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะ นายอำเภอเมืองเพชรบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง
รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย  จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ครัวเรือนดีเด่น จำนวน 1 ราย ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิก จัดเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1,000 คน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี
พร้อมนายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ จิตอาสาด้านผู้สูงอายุ ในชุมชนและเป็นต้นแบบในการพัฒนางานอาสาสมัครเหล่ากาชาดให้เกิดความยั่งยืน มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 51 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ
ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด
พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 227 อัน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ครัวเรือนดีเด่น

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content