เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จุดประกายกาชาด
และการปฐมพยาบาล” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้กับอาสายุวกาชาด
ซึ่งจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานด้านป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการ
ด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลมโดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน
และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 8 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรีและคณะ นายอำเภอเขาย้อยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 305 อันและร่วมเยี่ยมผู้ป่วย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เข้าพบ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือ
ระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี
พร้อมนายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่จิตอาสาด้านผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นต้นแบบในการพัฒนางานอาสาสมัครเหล่ากาชาดให้เกิดความยั่งยืน มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 50 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมืองเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 99 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 44,550 ซีซี บริจาคดวงตา 10 ราย บริจาคอวัยวะ 10 ราย และบริจาคร่างกาย 11 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงพันตรี เกิดโชค จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัว ของเด็กหญิงวรรวิศา ชัยณรงค์ ซึ่งเป็นเด็กในความดูแล
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อประเมินปู่และย่าเลี้ยง

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ พร้อมด้วยนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กหญิงดาวเรือง เรืองทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้
บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท

Syndicate content