เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ณ หอประชุม 2 โรงพยาบาลบ้านลาด โดยมีนายอำเภอบ้านลาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 81 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมและให้กำลังใจ
ชาย อายุ 50 ปี ซึ่งป่วยทางจิตเวช โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมปรึกษาหารือ วางแผนการดูแลและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับทางครอบครัว

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมการคัดเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต กู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยมีหัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียน
บ้านเขาอ่างแก้ว บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โดยมีนายณัฐวัฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 30 ผืน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 26,550 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมยุวกาชาด
เรื่องการปฐมพยาบาล ในระดับชั้นประถมศึกษา มียุวกาชาดเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 81 คน จาก 8 โรงเรียน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสายชล บุญอรณะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เยี่ยมชม ดูงาน และลองลิ้มชิมรสชาติขนม งานฝีมือของผู้ต้องขังในเรือนจำ
ในโอกาสนี้ด้วย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดหนองจอก
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านลาด
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิด
อบรมยุวกาชาด เรื่อง “ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างอาสาสมัครที่ทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนหน่วยงานทางการแพทย์
จะมาถึงให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ สามารถเป็นจิตอาสาที่จะช่วยรับมือและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที อันจะเป็นการลดความสูญเสียและป้องกันความพิการได้ และยังพัฒนายุวกาชาดให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content