เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและคณะ
เยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 18 ราย ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1 ราย และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จำนวน 1 ราย โดยมอบผ้าห่มและเงินสด คนละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรม “ หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ” แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำตำบล และอาสาสมัครกู้ภัยของจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และนายสุชาติ ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ รายนางสำรวม ช่อพะยอม อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 392 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
ระยะสุดท้าย โดยมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวันวิสาข์ พร้อมเพรียง กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอัคคีภัย นางสะอาด เกษมณี
อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 208/1 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจำนวน 5,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวันวิสาข์ พร้อมเพรียง กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน
นางทองสุข ทองเฟื่อง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 97 ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมอบเงินสด จำนวน 5,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
เยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 ราย ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 5 ราย และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จำนวน 6 ราย โดยมอบผ้าห่มและเงินสด คนละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 52,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและนายสุชาติ
ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รายนายสวัสดิ์ หอมสุด อายุ 84 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกปมประสาทหู บริเวณก้านสมอง และความดันโลหิตสูง ได้รับการรักษา

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมและให้กำลังใจนายสมศักดิ์ เกตพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 283 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย โดยมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 10,000 บาท

Syndicate content