เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สภากาชาดไทย หลักสูตรการ ผู้แลตนเองของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่
14 -1 5 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร
รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ ร่วมส่งมอบห้องน้ำ ให้กับ นายปลด เสืออบ ชาวตำบลดอนยาง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับหลานสาว 2 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ฝ่าเส้นทางกันดาร แจกของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกให้บริการและร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ
ศาสน กษัตริย์ ณ วัดโพทัยมณี ตำบลบางจาน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดยมีบริการแจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุให้ฟรีและร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้พิการติดเตียง

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาด
พึ่งพาได้ เรื่องการปฐมพยาบาลณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
และนางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมในพิธีส่งห้องน้ำ ให้กับ นายปลด เสืออบ บ้านเลขที่ 35
หมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ป่วยยากไร้ อาศัยอยู่กับหลานสาว 2 คน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าหม่ 1 ผืน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการอบรมยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดเรื่อง “ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสา
ยุวกาชาดของโรงเรียนในจังหวัดหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการอบรมยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดเรื่อง  “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” กลุ่มเป้าหมายเป็นยุวกาชาด
ของโรงเรียนในจังหวัดหวัดเพชรบุรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content