เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและนายสุชาติ
ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รายนายสวัสดิ์ หอมสุด อายุ 84 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกปมประสาทหู บริเวณก้านสมอง และความดันโลหิตสูง ได้รับการรักษา

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมและให้กำลังใจนายสมศักดิ์ เกตพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 283 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย โดยมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 53 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 23,850 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 455 ผืน

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับ
นายบุญชู พูลการุณ บ้านเลขที่ 96 ม.9 ตำบลไร้ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ ซุ้ยหลง บ้านเลขที่ 130/6 ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี นางสาวติ๋ม คุ้มศิริ บ้านเลขที่ 33/3 ม.1 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และนางน้อย อินนวล บ้านเลขที่ 34/3 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และพระบรมฉายาลักษณ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว.
จังหวัดพชรบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.3 บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดพชรบุรี โดยมอบถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.4 บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content