เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว.
จังหวัดพชรบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.3 บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดพชรบุรี โดยมอบถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.4 บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมการ
แจกทานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของสังคม ในงานประเพณีแจกทานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2560 ณ สุสานซือเต๋า ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับ
นางสาวลออง พิมพ์เสงี่ยม บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และนางเสงี่ยม ละลี บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 7
ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และพระบรมฉายาลักษณ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัด
บริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ณ วัดคลองสายหนึ่ง ต.นายาง อ.ชะอำ และร่วมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดพชรบุรี โดยมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.6 บ้านปาเกอะญอ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการ
แจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ณ วัดคลองสายหนึ่ง ต.นายาง อ.ชะอำ และร่วมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดพชรบุรี โดยมอบถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.8 บ้านหุบเฉลา
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต 92 ราย ได้โลหิตจำนวน 41,400 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content