อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของและเงินในการสนับสนุน
การจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง ในการรับมอบสิ่งของ โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ่ร่วมรับมอบ มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงเด็กชาวเขา วัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่ 1
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองทำให้เด็กหญิงชาวเขาที่พักอยู่ในเรือนนอน จำนวน 125 คน ไม่สามารถนอนพักในเรือนนอนดังกล่าวได้
ทางเจ้าอาวาสจึงได้ให้เด็กหญิงชาวเขาทั้งหมด ย้ายมานอนในห้องชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นการชั่วคราว และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค
มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ได้รับโลหิต 28,350 ซีซี ผู้จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง
ณ หอประชุมอำเภอไชโย มีผู้มาบริจาคจำนวน 93 ราย คิดเป็น 41,850 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน
2 ราย บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด รักษาการ
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางขนิษฐา บุญราช ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายอภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรม และคณะธนาคารต่าง ๆ มาพบปะเยี่ยมเยียน โดยมี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและส่งเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่อ
งและมีความจำเป็นพิเศษให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดอ่างทองร่วมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมคณะบุลคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 -12.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองพร้อมสมาชิก
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และมีพลังประชาชนจำนวนกว่า 400 คน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทรงมีความห่วงใยประชาชนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ
มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE มามอบให้กับครอบครัว ที่ประสบภัย
น้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำมามอบให้กับจังหวัดอ่างทอง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามพระประสงค์ของ
องค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบ

Syndicate content