อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.โพสะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 13.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม
จำนวน 530 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายประมวล

จังหวัดอ่างทอง

เมื่่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 13.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม
จำนวน 1,222 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่วิเศษชัยชาญ ณ หอประชุมเทศบาลบางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. จังหวัดอ่างทอง นำโดย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย
นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นายพีชพงษ์ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมกรณี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ร่วมแจกสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจน
ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 ให้กับ นางสาวสมนึก รักษาสัตย์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันนี้ 11 กรกฏาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองมอบเเว่นสายตาให้กับผู้พิการ ของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 80 ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าคนพิการ (V-tech)

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content