อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ " สร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี 2560 ให้กับนางสังวาลย์ แย้มเทศ หมู่ 14 ตำบลแสวงหา
อำเภอแสวงหา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอแสวงหา นายกเทศมนตรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎร ราย นายสำอาง ขุนคงเสถียร
อายุ 76 ปี ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองให้ความช่วยเหลือเบี้องต้น
โดยมอบเงินให้ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมมอบบ้าน
โครงการบ้านท้องถิ่นร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขนากกล่าวรายงาน โดยได้มอบบ้านให้นางทองหยิบ เกิดทรัพย์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง บ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากและทีม

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างท่อง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างท่อง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิก
ออกเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือคุณยาย 2 คนพี่น้องพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ชื่อ นางสุก ดีบุกค้ำ อายุ 94 ปี สายตามองเห็นเลือนลาง สามีเสียชีวิต
ไม่มีบุตรและ นางสืบ สีม่วง อายุ 87 ปี สายตามองเห็งข้างเดียว และหูตึง มีบุตร 5 คน แยกไปมีครอบครัวใหม่ทั้งหมดแต่อยู่ใกล้เคียงกัน คุณยายต้องการ
ให้ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้รับเรื่องเพื่อจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพิจารณาช่วยเหลือในการ

จังหวัดอ่างท่อง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้
นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายกเหล่ากา่ชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ 3 ราย ดังนี้
(1) เด็กชายวินัย วัตกี อยู่บ้านเลขที่ 224/ก หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นเนื้องอกที่ใบหน้าข้างขวา
(2) นายเกียรติชัย ชาลี บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 9 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ผ่าตัดสมองทำให้่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต อายุ 25 ปี
แต่ตัวยังเล็กเหมือนเดิม

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
เพื่อรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 103 ราย บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ
1 ราย บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 1 ราย บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้ สุขภาพดี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงาน " ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ ในอ่างทอง ประจำปี 2561 " ณ หอประชุมอำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อมอบเงินงบประมาณ
ในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ มอบรถเข็นชนิดนั่งและเตียงปรับระดับได้ให้กับผู้พิการ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ และหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่
จากบ้านพักเด็กฯ และนายอำเภอแสวงหา ออกเยี่ยมเยียนและให้การสงเคราะห์กับครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัยราย นายวีระ สอาดเอี่ยม บ้านเลขที่ 51/3
หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัยทั้งหมด 7 คน เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย ตำบลคลองขนาก และตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รวม 12 ราย โดยมอบถุงยังชีพให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้สำหรับรายที่สูงอายุหรือพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดพิธีการมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) โดย รางวัลที่ 1 เป็นทองคำแท่งหนัก 20 บาท ผู้โชคดีคือ พ.ต.ท.พีรศักดิ์ สวยสม สารวัตร
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content