อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและส่งเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่อ
งและมีความจำเป็นพิเศษให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดอ่างทองร่วมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมคณะบุลคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 -12.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองพร้อมสมาชิก
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และมีพลังประชาชนจำนวนกว่า 400 คน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทรงมีความห่วงใยประชาชนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ
มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE มามอบให้กับครอบครัว ที่ประสบภัย
น้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำมามอบให้กับจังหวัดอ่างทอง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามพระประสงค์ของ
องค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง มีประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมบริจาคโลหิต โดยรับบริจาค
โลหิตได้ 182 ยูนิต 81,900 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และเทศบาล
ศาลเจ้าโรงทองออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางลัดดา บุญชุ่ม บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 4 ตำบลศาลโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ให้จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจนตามโครงการ
สร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 ให้กับ นางสาวเยาวนิตย์ ทองคำสุข เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และเทศบาล
ศาลเจ้าโรงทองออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางลัดดา บุญชุ่ม บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 4 ตำบลศาลโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ให้จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวตะพานออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางสวง วิเศษสุข อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/9 หมู่ที่ 6
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ออกเยี่ยม นายสมบัติ ปรีสายทอง อายุ 83 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ร่างกายเป็นแผลผุพอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
มอบเงินช่วยเหลือให้จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ 1 ชุด โดย นางวิเชียร ปรีสายทอง ภรรยาเป็นผู้รับมอบ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจน
ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 ให้กับ นางสาวสมหมาย  สุขสุนทร  บ้านเลขที่ 67/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content