อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ หน่วยแพทย์ของสภากาชาดไทย ให้การรับรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม ณ ศูนย์สภากาชาดไทย เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ มีผู้เข้ารับการรักษา จำนวน 93 ราย มีผู้มาต่อยา จำนวน 23 ราย และมารักษาทันตกรรม 13 ราย (จะเปิดให้บริการครั้งต่อไป
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายเกษม วัฒนา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ให้การต้อนรับ จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประสบวาตภัย
จำนวน 5 อำเภอ 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 581 ครัวเรือน วัดจำนวน 4 แห่ง โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง อาคารราชการ 1 แห่ง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝัน
ให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2561 ให้กับ
นางลิ้มบัวขจร บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 7 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้กับผู้ยากจน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถา ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2561 ให้กับ นายสุรินทร์ เจิมสุริวงษ์
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 4 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี บ้านกาชาดสร้างโดยใช้งบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอสามโก้ นายอำเภอไชโย โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.00 น.  มอบบ้านกาชาดโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้ผู้ยากจน ให้กับ เด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรัตม์ มาประณีต
นายอำเภอแสวงหา เจ้าหน้าที่ พมจ. อ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีบัวทอง กำนันตำบลวังน้ำเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น ได้มาเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจครอบครัวนางอุสา มาศิริ ผู้เสียชีวิตที่ถูกสามียิงจนเสียชีวิตที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 27 ส.ค.61 ที่ผ่านมา

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรร่วมกับ นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ณ ตำบลบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงิน
ช่วยเหลือให้แก่รายที่เดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย รวม เป็นเงิน 5,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ในเขตตำบลจำลอง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน และได้มอบเงินให้กับผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน 7 ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 52 ราย คิดเป็น 23,400 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ
ในตำบลตลาดใหม่ หลักแก้ว ไผ่วง จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง ผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด
และช่วยเหลือในรายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกรายละ 2,000 บาท อีก 3 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content