อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ
หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น ๓๙,๖๐๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน
ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และได้มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ยากจน ผู้สูงอายุุและผู้พิการ ที่อยู่ในบริเวณงาน จำนวน ๕๐ ชุด เมื่อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกให้การสงเคราะห์ราษฎร
ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพให้รายละ ๑ ชุด เมื่อวันที่ ๑๖
กรฎาคม ๒๕๕๖

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกให้การสงเคราะห์แก่ผู้งสูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ ในหมู่บ้านวัดนาค หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวละ ๑ ชุด รวมทั้งหมด ๑๐ ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกให้การสงเคราะห์ เด็กหญิง
สุนิสา ประดับวงศ์ อายุ ๘ ปี มารดาป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตแตกในสมอง พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่าง
ทอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินให้ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ ๑ ชุด เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖
โดยมี นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน เป็นการฝึกอบรมแบบเข้าค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๐ คน ใช้สถานที่ ณ ศาลาวัดนาค ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกให้การสงเคราะห์ราษฎร
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน ๒ ครอบครัว ดังนี้ ๑. นายบุญส่ง น้อยถนอม อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐ ม.๑๓ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ บ้านพักอาศัย
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ได้มอบเงินให้จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ ๒.นางสัมฤทธิ์ ศรีประจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ ม. ๓ ต.บางจัก อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินให้ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายอำเภอเมืองอ่างทอง และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ได้รับโลหิตทั้งหมด ๖๘ ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต
๓๐,๖๐๐ ซี.ซี. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกพบปะเยียมเยียนราษฎ
รในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 11 ราย โดยการถวายถุงยังชีพให้พระภิกษุจำนวน 1 รูป และมอบถุงยังชีพให้ผูสูงอายุและผู้ยากจนจำนวน 10 ราย 
รายละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content