อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า ได้โลหิตทั้งสิ้น ๒๐๐ ยูนิต
๙๐,๐๐๐ ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอไชโย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากจนในเขตอำเภอไชโย ตามโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับคนยากจน จำนวน ๓ ราย คือ

๑. นางเล็ก เที่ยงธรรม บ้านเลขที่ ๕๔/๑ ม. ๑ ต.ราชสถิตย์

๒. นายประดิษฐ์ ปิ่นเงิน บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๖ ต.ไชยภูมิ และ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายบรรเจิด อนุเวช นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ถวายถุงยังชีพให้กับพระภิกษุสูงอายุและพิการ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน ๑๒ ราย ตามโครงการ
กาชาดพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ   เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายพีระเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ได้โลหิตทั้งสิ้น ๕๙ ยูนิต คิดเป็น ๒๖,๕๕๐ ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ
โรงพยาบาลอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอไชโย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น ๕๖ ราย คิดเป็น ๒๕,๒๐๐ ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1

การประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง มีเหล่ากาชาดที่เข้าร่วม 5 จังหวัด อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อ่างทอง

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว  ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอไชโย  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้โลหิตทั้งสิ้น ๕๖ ยูนิต
คิดเป็น ๒๕,๒๐๐ ซีซี  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content