อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ลงพื้นที่ ต.สีบัวทองและตำบลแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง จำนวน 10 ราย ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการ
ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้มห่มให้ รายละ 1 ชุด เป็นจำนวน ท้ัง้สิ้น 10 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอแสวงหา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จ.ลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 216 ราย ได้รับโลหิต ทั้งสิ้น 178 ยูนิต คิดเป็น 80,100 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย บริจาคร่างกาย 7 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง จิตอาสา และพนักงานบริษัทโตโยต้าโฆษิต อ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ตามโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมราชบพิตร
(รัชกาลที่ 9 ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้โลหิตจำนวน 126 ยูนิต คิดเป็น 56,700 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอป่าโมก โดยมี อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา อ.ป่าโมก และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน
174 คน ได้โลหิต 143 ยูนิต คิดเป็น 57,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 2 ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 4 คน และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 7 คน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอโพธิ์ทอง ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในเขตตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยได้มอบ
ถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่มให้ราย ละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนาเฃยกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย
เทศบาลตำบลเกษไชโย เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับนางสาวจำรัส แสงพลาย ณ บ้านเลขที่ 90/5 หมู่ที่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ
ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 12 คน โดยได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พมจ.อ่างทอง ลงพื้นทีเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อและตำบลศาลาแดง จำนวน 12 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม
ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
47 ราย คิดเป็น 21,150 ซีซี อวัยวะ 7 ราย ดวงตา 8 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 194 ราย คิดเป็น 87,300 ซีซี ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 4 ราย

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content