อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีตำบลศาลาแดง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบเหตุ
วาตภัยจำนวน 12 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม มุ้ง รายละ 1 ชุด พร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น
24,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคจำนวน 1,757 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้นำสิ่งของ
พระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย พร้อมด้วย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ ร่างกาย และ ดวงตา
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก โดยมี นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ดังนี้ มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 1 ครั้งที่ 2/2561 ประกอบด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อ่างทอง โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวต้อนรับ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน มีการบรรยายธรรมโดยพระมหาโตนด
กนฺตาโภ มีผู้มาร่วมประชุม 350 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว พนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลป่างิ้ว และตำบลมหาดไทย จำนวน
10 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง และผ้าห่ม ให้แก่ราษฎรรายละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือผู้ไม่สามารถ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยนางทักษณิภร  ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
ในเขตพื้นที่ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย และ อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองอีกจำนวน 3 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมี
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประ่ชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้แก่มีผู้ประสบวาตภัยด้วย จำนวน 24 ราย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิดร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง
ณ ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง และขนส่งจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กยากไร้
ในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จำนวน 20 ราย

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content