อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานโครงการรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 63 พรรษา ในปี 2561พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไป โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย คิดเป็น 50,850 ซีซี ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 17 ราย บริจาคอวัยวะ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดธนาคารรีไซเคิล โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่)  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งรับสมัครเป็นสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอไชโย
มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย คิดเป็น 50,850 ซีซี บริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ 5 ราย บริจาคร่างกายเพื่อศึกษาทางการแพทย์ 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ ในโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน
ผู้พิการจำนวน 10 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มุ้ง ผ้าห่ม รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้
นางสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสวงหา และตำบลศรีพราน
อำเภอแสวงหา ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 10 ่ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
และนางกมลรัตน์ สิริธรังศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ในตำบลบ้านแห และ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง
ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ จำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม รายละ 1 ชุด
และมอบเงินให้ในรายผู้สูงอายุ หรือ พิการ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 42,750 ซีซี บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ
1 ราย บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 1 ราย #บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ " สร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี 2560 ให้กับนางสังวาลย์ แย้มเทศ หมู่ 14 ตำบลแสวงหา
อำเภอแสวงหา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอแสวงหา นายกเทศมนตรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎร ราย นายสำอาง ขุนคงเสถียร
อายุ 76 ปี ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองให้ความช่วยเหลือเบี้องต้น
โดยมอบเงินให้ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมมอบบ้าน
โครงการบ้านท้องถิ่นร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขนากกล่าวรายงาน โดยได้มอบบ้านให้นางทองหยิบ เกิดทรัพย์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง บ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากและทีม

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content