อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอสามโก้ นายอำเภอไชโย โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.00 น.  มอบบ้านกาชาดโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้ผู้ยากจน ให้กับ เด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรัตม์ มาประณีต
นายอำเภอแสวงหา เจ้าหน้าที่ พมจ. อ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีบัวทอง กำนันตำบลวังน้ำเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น ได้มาเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจครอบครัวนางอุสา มาศิริ ผู้เสียชีวิตที่ถูกสามียิงจนเสียชีวิตที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 27 ส.ค.61 ที่ผ่านมา

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรร่วมกับ นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ณ ตำบลบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงิน
ช่วยเหลือให้แก่รายที่เดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย รวม เป็นเงิน 5,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ในเขตตำบลจำลอง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน และได้มอบเงินให้กับผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน 7 ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 52 ราย คิดเป็น 23,400 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้พิการ
ในตำบลตลาดใหม่ หลักแก้ว ไผ่วง จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง ผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด
และช่วยเหลือในรายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกรายละ 2,000 บาท อีก 3 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 มิถาุนายน 2561 เวลา 08.30 น.  นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง
มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 75 รายคิดเป็น 33,750 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จำนวนทั้งสิ้น
10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค มุ้ง ผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้กับผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองเยี่ยมเยียนราษฎรจำนวน 10 คน เหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง และผ้าห่ม ให้แก่ราษฎรรายละ 1ชุด และมอบเงินช่วยเหลือผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า่กาชาดจังหวัดอ่างทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จำนวน 12 ราย  โดยเหล่ากาชาดได้มอบ
ถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,000 บาท

Syndicate content