อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางศิรินาท ศุภบุญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง พร้้อมด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอ่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ อบต.คำหยาด เจ้าหน้าที่่ รพ.สต.คำหยาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน " โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน และมอบจักรยานแก่นักเรียน จำนวน 10 คัน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จำนวน 12 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาค
บริการโลหิตแห่งชาติแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 180 ยูนิต คิดเป็น 81,000 ซีซี มีผู้บริจาคร่างกาย
จำนวน 3 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.  นางศิริวรรณ ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย สาธารณสุขอำเภอไชโย รพ.ไชโย ผู้แทน สนง.ปภ.จ.อท.
ผู้แทนทหาร (ร.31 พัน3 ่รอ.) ทีมงาน อบต.ราชสถิตย์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมเยี่ยมราษฎรผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้มอบ มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย ออกหน่วยร้ับบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอไชโย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคโลหิตจำนวน 203 คน ได้โลหิต จำนวน 160 ยูนิต คิดเป็น 72,000 ซีซี มีผู้ บริจาค ดวงตา จำนวน 5 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย
และบริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีแจกทุนการศึกษานักเรียน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี
และออกซุ้มอาหารและมอบของรางวัลแก่เด็ก ๆ ภายในงาน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ จำนวน
10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่มให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานวันรวมน้ำใจ
ช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของเงินในการสนับสนุนการจัดของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการรับมอบสิ่งของ โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง นางสิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งก็มีหน่วยงาน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง ณ อาคาร
สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี และนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ
และนำเยี่ยมชมบูธภายในงาน

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content