อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอำเภอไชโย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ
ในพื้นที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอป่าโมก/นายกกิ่่งกาชาดอำเภอป่าโมก คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการ กาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในอำเภอป่าโมกจำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด และจักรยานจำนวน 10 คัน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันนี้ 12 มีนาคม 2562เวลา 09.00 น.  นางศิวิวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา โดยมีนายอำเภอแสวงหาให้การต้อนรับ มีผู้สนใจลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 194 ราย
ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 141 ยูนิต คิดเป็น 63,450 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย และผู้บริจาค

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2562 เวลา 11.00 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 7 หลังคาเรือน ได้แก่
1. นายกฤษณะ เอมอนนท์ 37/1 หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ (บ้านที่เป็นต้นเพลิง) เสียหายทั้งหลัง มีคนพักอาศัยอยู่ 1 คน
2. นายสุนทร บุญมี 38/2 หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ เสียหายทั้งหลัง มีคนพักอาศัยอยู่ 1 คน

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ณ วัดไชโยวรวิหาร ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้มีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 43 ยูนิต คิดเป็น 19,350 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ออกหน่วยรับบริจาคโ่ลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ได้โลหิต
ทั้งสิ้น 121 ยูนิต คิดเป็น 54,450 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 7 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การบริจาคโลหิต โดยมี นางรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานว่า สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทย “ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ตามแนวคิดในการ “ พัฒนาอาสาสมัครชุมชน “

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำทีมแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาโรค และแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย
เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ บ้านสามเรือน หมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยหน่วยแพทย์ดังกล่าวเปิดให้บริการ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางศิรินาท ศุภบุญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง พร้้อมด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอ่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ อบต.คำหยาด เจ้าหน้าที่่ รพ.สต.คำหยาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content