อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนาเฃยกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย
เทศบาลตำบลเกษไชโย เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับนางสาวจำรัส แสงพลาย ณ บ้านเลขที่ 90/5 หมู่ที่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ
ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 12 คน โดยได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พมจ.อ่างทอง ลงพื้นทีเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อและตำบลศาลาแดง จำนวน 12 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม
ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
47 ราย คิดเป็น 21,150 ซีซี อวัยวะ 7 ราย ดวงตา 8 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 194 ราย คิดเป็น 87,300 ซีซี ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 4 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ หน่วยแพทย์ของสภากาชาดไทย ให้การรับรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม ณ ศูนย์สภากาชาดไทย เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ มีผู้เข้ารับการรักษา จำนวน 93 ราย มีผู้มาต่อยา จำนวน 23 ราย และมารักษาทันตกรรม 13 ราย (จะเปิดให้บริการครั้งต่อไป
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายเกษม วัฒนา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ให้การต้อนรับ จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประสบวาตภัย
จำนวน 5 อำเภอ 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 581 ครัวเรือน วัดจำนวน 4 แห่ง โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง อาคารราชการ 1 แห่ง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝัน
ให้กับผู้ยากจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2561 ให้กับ
นางลิ้มบัวขจร บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 7 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้กับผู้ยากจน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถา ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2561 ให้กับ นายสุรินทร์ เจิมสุริวงษ์
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 4 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี บ้านกาชาดสร้างโดยใช้งบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอสามโก้ นายอำเภอไชโย โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.00 น.  มอบบ้านกาชาดโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้ผู้ยากจน ให้กับ เด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content