อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 เวลา 10.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะและหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ออกหน่วยร้บบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ณ หอประชุม
อำเภอโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 207 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 173 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย
อวัยวะ จำนวน 1 ราย บริจาคร่่างกาย จำนวน 4 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.นายเรวัต ประสงค์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย ใน 2 ตำบลของอำเภอป่าโมก จำนวน
34 ครอบครัว คือ ตำบล สายทอง จำนวน 16 ครอบครัว และตำบลโรงช้าง จำนวน 18 ครอบครัว

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่
อำเภอเมืองอ่างทองตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบ
เครืองอุปโภค - บริโภค ผ้าห่ม และ มุ้ง ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมือง
อ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเยี่ยมเยียนผู้บริจาคโลหิตด้วย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 100 ยูนิต คิดเป็น 45,000 ซีซี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปที่หน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทย เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมหน่วยแพทย์สภากาชาดไทยฯ ที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์
พร้อมทั้งนำรถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการต่อผู้ป่วยที่มารักษาระบบช่องปากด้วย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย รายนางอุดม คุ้มกระจ่าง
อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค
ที่นอนปิคนิค มุ้ง ผ้าห่ม และมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อำเภอแสวงหา ตำบลศรีพรานและตำบลแสวงหา
จำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไชโย ร่วมพิธีมอบบ้านถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ นางสาวนันทนา แก้วอ่อน อายุ 56 ปี โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านเลขที่ 97/3 หมู่ที่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบ

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content