อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ กองบังคับการตำรวจภูธร ได้รับโลหิตจำนวน 41 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,400 ซีซี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา เหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ”

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางสาวคารมณ์ คล้ายบุรี อายุ 53 ปี
เป็นผู้พิการจากอาการประสาทสั่งการเสื่อม อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี ขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและดัดแปลง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ นายจำลอง หอมสุด คนพิการทางการเห็น
(ตาบอดทั้ง 2 ข้าง) และครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเช่า ตรงข้ามร้านไพศาลหมูทุบ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 38 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 15,200 ซีซี
ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 119 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 47,600 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ได้รับโลหิตจำนวน 88 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
35,200 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 7 ราย อวัยวะ 3 ราย และร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 136 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 54,400 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 17 ราย อวัยวะ 13 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ภาค 8  จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 56 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 24,400 ซีซี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำภอหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 152 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 60,800 ซีซี

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content