อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 154 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 61,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 11 ราย ร่างกาย 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ที่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
13-14 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางรัตดาวรรณ์ แสนโยระกะ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี และพันตำรวจเอกชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าว ณ เวทีแถลงข่าว

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย ” ในเขตพื้นที่อำเภอ หนองฉาง 2 ราย นางหรั่ง เสือทัพ
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่10 ต.เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และนาง สุนทร พันธุเมฆ บ้านเลขที่ 370/2 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอำเภอหนองฉาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562เวลา 08.00 - 10.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานีหน่วยบริการอำเภอ7อำเภอละ 20,000 บาท
รวมเป็น 140,000 บาท ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแก่หน่วยบริการประจำอำเภอ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ต่อเด็กพิการและด้อยโอกาส โดย นายสุรพล วงษ์สุขพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.30 – 16.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) ราย นายรัชวี จั่วเยีย นักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามผลการดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือคนไข้ ในพระอนุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในเขตพื้นที่อำเภอลานสัก จำนวน 3 ราย
1. นายมานะ รัตนะกุล
2. นางสำอาง น้ำเพ็ชร์
3. ด.ช.ชัชพงศ์ คิดอ่าน

จังหวัดอุทัยธนี

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายสุรพล วงษ์สุขพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธนี
นางธัญญรัตน์ ไตรศักดิ์สุริยันต์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
จัดโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี มอบแว่นสายตาให้กับประชาชนอายุ ๔๕ปี ขึ้นไปที่มีปัญหาด้านสายตา อำเภอละ ๔๐ ราย จำนวน ๓๒๐ ราย ประชาชนอายุ ๔๕ปี

จังหวัดอุทัยธนี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ได้รับโลหิตจำนวน 68 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 27,200 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 5 ราย และร่างกายจำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุออกปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ(บ้าน) ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จังหวัดอุทัยธานีปี 2562 ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง
2 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท ราย นางจงกล เงินลิ่ม บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และนางสาวน้อย โสรามาลย์
บ้านเลขที่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยนายการุญ ไชยแขวง นายอำเภอหนองขาหย่าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content