อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลทัพทัน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 49 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางชุลี อัศวพิชยนต์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2562  ณ  สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักข์ สภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ พื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอสว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 144 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ  57,600  ซีซี  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 15 ราย
และอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 144 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 57,600ซีซี และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตาจำนวน 15 ราย และอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 80 ยูนิต คิดเป็นประมาณ 32,000 ซีซี โดยมีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย และร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เนื่องด้วยคำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กำหนดเปิดตู้รับริจาคเงินเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและนับเงินบริจาค
ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, และตุลาคม ของทุกปี โดยครั้งนี้เป็นการเปิดรับเงินจาคตู้บริจาค ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดังนี้ โรงแรม ซี ทู ยู อุทัยธานี ได้รับเงินจำนวน 387 บาท โรงแรมกลางเมืองวิลล่า ได้รับเงินจำนวน 264 บาท ร้านอาหารบ้านผู้ใหญ่

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลหนองฉาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอหนองฉาง ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิต จำนวน 170 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 68,000 ซีซี โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย
และบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ กองกำกับตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 47 ยูนิต คิดเป็นประมาณ 18,800 ซีซี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 129 ยูนิต
คิดเป็นประมาณ 51,600 ซีซี โดยมีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content