อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย จำนวน 33,000 บาท และสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บ้านเลขที่ 12/4

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กรรมการตรวจรับวัสดุ ลงพื้นที่อำเภอทัพทัน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้เพิ่มเติม
ให้กับเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนอุดหนุนเงินเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 8 อำเภอ ในพื้นที่อำเภอทัพทัน ตรวจรับบ้านผู้ยากไร้จำนวน 2 หลัง หลังละ 20,000 บาท ดังนี้

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวภคภรณ์ มัจฉากล่ำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี มอบทุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 จำนวน 22 ทุน ทุนละ 3,000 บาท นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสภาสังคมสงค์เคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และร่วมจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง และมอบของใช้จำเป็น
เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
จัดโครงการอบรม “ อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” หลักสูตร จิตอาสาด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 15 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน
อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต โดยหลักสูตรการจัดอบรมฯ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอสว่างอารมณ์ ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 153 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 61,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย  ผู้แสดงความจำนง บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย
และผู้แสดงความจำนง บริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ ตามโครงการ
เยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี เพื่อติดตามด้านคุณภาพชีวิต และมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ  ดังนี้ นางละมัย สุขรินทร์ 105 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 8
ตำบลไผ่เขียว และนางหยุด วงษ์น่วม อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 119/6 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหลวง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม กับ เทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยนายกฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี
เมืองอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้น
จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจากพี่น้องชาวอุทัยธานี ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวต่อไป

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ราย
นายอภิชาต จันทร์แวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  จัดโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว ประจำปี 2561
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ และร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content