อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่22 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00-12.00น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยโรงพายาบาลอุทัยธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 109 ยูนิต 43,600ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 57 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่17 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00-12.00น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และ โรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 59 ยูนิต
23,600ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 40 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " บ้านผู้ยากไร้
นายประชุม บุญยัง บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบสิ่งของ พัดลม 12 นิ้ว 1 ตัว
หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 ใบ กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ และเครื่องอุปโภค-บริโภค 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดฯ และกิ่งกาชาดอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ ครั้งที่
2/2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ  84  ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาวิทยาเขตตาก จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคาร ที่15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และ โรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านไร่ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 103 ยูนิต
41,200 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.สว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิต จำนวน
117 ยูนิต 46,800 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดและกิ่งหนองฉาง จ.อุทัยธานี ร่วมกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองฉาง ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 130 ยูนิต 52,000 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.ทัพทัน ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 85 ยูนิต
34,000ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย ผู้แสดงความจงนงบริจาคร่ายกายจำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ.วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 80 ชุด
โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่19 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส นางสมนึก กระพงษ์ทอง อยู่บ้านเลขที่ 86 ม.8 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
มอบ 1.พัดลม 12นิ้ว 1 ตัว
2.หม้อหุงข้าว 0.6 ลิตร 1 ใบ
3.ผ้าห่มบูติก 1 ผืน
4.กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ
5.มุ้งนาโน 1 หลัง

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content