อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09,00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี 2562 โดยมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน
30 ราย โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางบุญช่วย เอี่ยมลออ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 131 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
52,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 18 ราย อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 39 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
15,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ บ้านนางทับ ม่วงสุก บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 46 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 18,200 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย และร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด โดย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
มอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ประสบภัย อัคคีภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 152 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
60,800 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 13 ราย และร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content